Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze zostań moim superbohaterem

Szanowni Państwo,
Każde dziecko potrzebuje miłości i ciepła rodzinnego. Każde zasługuje na dom i szczęśliwe dzieciństwo, jakie może im zapewnić własna rodzina. Niestety wiele dzieci jest pozbawionych tej możliwości. Zostają pozostawione same sobie, odtrącone, samotne. Jednak są osoby, które chcą im pomóc i stworzyć dla nich środowisko rodzinne, w którym znajdą pomoc ze strony dorosłych ,poczucie bezpieczeństwa , atmosferę szczęścia , zrozumienia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych , będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy. Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takich warunkach. Niestety na terenie naszego Powiatu brakuje rodzin zastępczych gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące. W związku z powyższym poszukujemy osób, które czują wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, wsparcia , są gotowe oddać dzieciom swój czas i serce. Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych, gotowych podjąć to wyzwanie. Zadaniem rodziny zastępczej jest zapewnienie opieki i wychowania dzieciom w systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

Zapraszamy osoby zainteresowane do nawiązania kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Nasz adres :

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych, ul. Chopina 8, pokój 214,
w godzinach:

Poniedziałek- od 7.30-17.00,
Wtorek-Czwartek- od 7.30 – 15.30, Piątek – od 7.30-14.00.

Tel. 32 2244390 , 32 2244498, 530 311 062 , 530 284 861

Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie .

Nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważna jest rodzina, szczególnie dla dzieci potrzebujących pomocy wsparcia, którego nie mogą z różnych powodów uzyskać w swoich rodzinach biologicznych. Dlatego tak ważne zadanie stoi przed rodzicami zastępczymi. To dzięki rodzinom zastępczym, dzieci, mają zapewnione wsparcie, ciepło i miłość, akceptację, potrzebę przynależności i bliskości.

Rodzinna piecza zastępcza daje dzieciom opiekę i oparcie, równocześnie dzieci mają możliwość powrotu do rodziny biologicznej, jeśli ta wykaże się zdolnością do ponownej opieki. Dzieje się tak często, choć niektóre dzieci w rodzinie zastępczej wychowuje się do pełnoletności lub do 25 roku życia.
Bycie rodzicem zastępczym to nie tylko możliwość realizacji zawodowej (rodzic zastępczy zawodowy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie), ale także możliwość samorealizacji i ofiarowania wsparcia, serca dzieciom w bardzo trudnej sytuacji. Przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej odbywa się zawsze za zgodą rodziców zastępczych.

Zachęcamy: zanim podejmiecie decyzję – warto się zastanowić i rozważyć wspólnie z waszą rodziną następujące kwestie:

I. Pomyśl nad tym:

 1. Jaka jest Twoja motywacja do rodziny zastępczej i czy rozmawiałeś o tym pomyśle z bliskimi Ci osobami.
 2. Dlaczego chcesz zostać rodzicem zastępczym?
 3. Jakie wątpliwości mogą mieć Twoi najbliżsi?
 4. Czy wspólnie omówiliście wszystkie aspekty ważne dla członków Waszej rodziny?
 5. Czy decyzja o rodzicielstwie zastępczym jest wspólna, a każdy z domowników został wysłuchany?

II. Pomyśl o wyzwaniach:

 1. Czego obawiasz się, myśląc o obecności rodziców dziecka w życiu Twojej rodziny?
 2. Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy myślisz o spotkaniu i współpracy z rodziną dziecka ?
 3. Co zrobisz, jeśli zobaczysz, że kontakt z rodzicami biologicznymi ma zły wpływ na samopoczucie dziecka?
 4. Gdzie zgłosiłbyś się po pomoc, gdybyś zauważył, że w czasie spotkań dziecku dzieje się krzywda?
 5. Pomyśl chwilę o swoich mocnych stronach, a także cechach, nad którymi mógłbyś jeszcze popracować, żeby dobrze wypełniać rolę rodzica zastępczego.
 6. Które z cech pomogą Ci tworzyć rodzinę zastępczą?
 7. Które z Twoich cech charakteru mogą utrudniać Ci rodzicielstwo zastępcze

III. Pomyśl o dodatkowych obowiązkach:

 1. Zastanów się, czy odnalazłbyś się we współpracy z instytucjami zaangażowanymi w pieczę zastępczą (organizator pieczy zastępczej, sąd ,przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, psycholog itd.)
 2. Jak będziesz czuć się, reprezentując dziecko w sprawach sądowych?
 3. Chcąc tworzyć rodzinę zastępczą decydujesz się na udział dziecka, którym się opiekujesz, w życiu Twojej rodziny. Czy jesteś już przygotowany?
 4. Ile czasu w ciągu swojego dnia znajdziesz na potrzebne dziecku terapie czy zajęcia dodatkowe?
 5. Jakie masz odczucia w związku z przyszłą współpracą ze specjalistami np. psychologami itd.
 6. Jak będziesz współpracować z osobami udzielającymi Ci wsparcia i pomocy ?
 7. Jak będziesz czuć się z kontrolami sprawdzającymi, jak radzi sobie rodzina zastępcza?
 8. Czy jesteś gotowy na wsparcie wychowanka po uzyskaniu pełnoletności?
 9. Czy jesteś gotowy do przygotowania dziecka i przekazania go pod opiekę rodziny adopcyjnej?

IV. Zainteresuj się wsparciem finansowym

 1. Co wiesz o świadczeniach przysługującym rodzinom zastępczym?

V. Poznaj drogę, którą przechodzi kandydat na rodzica zastępczego – od zainteresowania się tematem rodzin zastępczych do zostania jedną z nich.

 1. Poznaj wymagania ustawy -sprawdź jakie przepisy obowiązują kandydatów na rodziny zastępcze i upewnij się, czy spełniasz wszystkie warunki Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 2. Porozmawiaj z bliskimi -decyzje takie jak ta nie należą do łatwych i powinny być podejmowane w zgodzie ze wszystkimi domownikami dorosłymi i dziećmi
 3. Skontaktuj się z PCPR, gdzie otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące pieczy zastępczej
 4. Jeżeli podejmiesz decyzję , rozpocznie się proces wstępnej kwalifikacji jako kandydatów na rodzinę zastępczej.

Przejście wszystkich etapów nie zobowiązuje do przyjęcia dziecka. Możesz zrezygnować na każdym etapie przygotowań i wrócić do tego, jeśli poczujesz się na siłach podjąć się wyzwania rodzicielstwa zastępczego.

KROK 1

Warunkiem rozpoczęcia współpracy jest pisemny wniosek kandydatów złożony do organizatora pieczy zastępczej (PCPR) oraz rozmowa z pracownikami organizatora

KROK 2

Wizyta pracowników organizatora pieczy zastępczej (PCPR) w domu kandydatów na rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, celem dokonania oceny warunków mieszkaniowych, w tym możliwości rodziny w zapewnieniu dziecku/dzieciom miejsca do spania, nauki, wypoczynku, zabawy oraz oceny sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, majątkowej rodziny itp.

Podczas spotkania , zobowiązuje się kandydatów do dostarczenia odpowiednich dokumentów i zaświadczeń m.inn.:

 • zaświadczenia od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenie rodzinnego domu dziecka;
 • oświadczenia o dochodach rodziny ;
 • zaświadczenia o niekaralności -wypis z Krajowego Rejestru Karnego

KROK 3

Spotkanie z psychologiem organizatora pieczy zastępczej. Psycholog przeprowadzi badanie i wyda opinię o posiadaniu /nie posiadaniu predyspozycji i motywacji kandydata do pełnienia funkcji rodziny zastępczej , prowadzenia rodzinnego domu dziecka

KROK 4

Dokonanie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej ( PCPR) wstępnej akceptacji kandydatów, na podstawie analizy sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej oraz spełniania warunków określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( wydanie pisemnej opinii)

KROK 5

Skierowanie kandydatów do odbycia bezpłatnego szkolenia w miejscu wskazanym przez organizatora pieczy zastępczej, które trwa około 3 miesiące. Szkolenie odbywa się przez zwykle przez kilka godzin raz w tygodniu i obejmuje:

 • elementy prawa rodzinnego;
 • regulacje prawne w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • wybrane elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej;
 • podstawy wiedzy o rozwoju fizjologicznym i zdrowiu dziecka, profilaktyce prozdrowotnej;
 • wiedzę o wpływie środowiska , w którym dziecko się wychowuje, na jego rozwój i zachowanie;

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2020 roku , poz. 821 z późn. zm.) – rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 4. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 5. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym :
  a) rozwoju emocjonalnego , fizycznego i społecznego,
  b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
 7. co najmniej jedna osoba tworząca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów;
 8. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;
 9. kandydaci powinni odbyć szkolenie, po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania ww. warunków.

Zadania rodziny zastępczej określone są w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rodziny zastępcze zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,
 5. zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,
 6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi.