Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu

2024-06-26

26 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu. W jej trakcie radny debatowali nad Raportem o stanie Powiatu Mikołowskiego. Odbyło się równie głosowanie nad udzieleniem Zarządowy Powiatu wotum zaufania.

Kolejne punkty dotyczyły przedstawienia sprawozdania finansowego powiatu za 2023 oraz z wykonania budżetu za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. Odczytano opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Stałych z wykonania budżetu.

Procedurę absolutoryjną poprzedziło przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinię RIO.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium 18 radnych było za, nikt nie był przeciw, zaś trzech radnych wstrzymało się od głosu.
Na tej samej sesji radni zatwierdzili m.in. zmiany w budżecie, przyjęli do realizacji program polityki zdrowotnej dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego na 2024 rok, zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjny, planu pracy Rady Powiatu oraz poszczególnych komisji na II półrocze 2024.


Radni zadecydowali o pozostawieniu bez rozpatrzenia petycji gdyż nie spełnia wymogów ustawowych – brak wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji.
Przewodniczący Rady powiatu Grzegorz Conrad przedstawił informacje, które wpłynęły od ostatniej sesji do Biura Rady, zaś Starosta Mirosław Duży omówił kwestie, którymi zajmował się Zarząd Powiatu na trzech ostatnich posiedzeniach.

Miłym akcentem były podziękowania, które obecni złożyli odchodzącej na emeryturę skarbniczce powiatu Danucie Bywalec, która również wyraziła wdzięczność wszystkim tym, z którymi przyszło jej pracować na tym stanowisku. Kolejna sesja odbędzie się 28 sierpnia i poświęcona będzie funkcjonowaniu Centrum Zdrowia w Mikołowie.
Pełna relacja z sesji na mikolowski.pl w zakładce e-sesja.