Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Profesjonalny Mikołowski – Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024 – 2029

Profesjonalny Mikołowski – Program Staży Uczniowskich w Powiecie Mikołowskim na lata 2024 – 2029

Nagłówek z flagami UE i Polski oraz herb województwa śląskiego

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 024 252.96 PLN

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ: 3 420 615,01 PLN

OKRES REALIZACJI: 2024-02-01 – 2029-06-29

 

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia w kształceniu zawodowym w Powiecie Mikołowskim poprzez realizację staży uczniowskich dla 976 uczniów i uczennic techników i branżowych szkół I stopnia, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski w latach 2024 -2029.

Działania projektowe odpowiadają rzeczywistym potrzebom stażowym zidentyfikowanym w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski (Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach, Zespół Szkół Energetyczno-Usługowych w Łaziskach Górnych oraz Zespół Szkół Technicznych w Mikołowie). Potwierdza to przeprowadzona przez szkoły Diagnoza sytuacji problemowej i potrzeb stażowych, zatwierdzona przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego w dniu 13.06.2023 r.

W projekcie zostanie zrealizowane jedno Zadanie Realizacja Programu Staży Uczniowskich w kształceniu zawodowym w Powiecie Mikołowskim – w okresie od II 2024 do VI 2029. Staże będą realizowane w rzeczywistych warunkach pracy z zachowaniem najwyższych standardów jakości zagwarantowanych zawartą umową o przeprowadzenie stażu uczniowskiego z każdym z Pracodawców.

Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice w/w szkół, niebędący młodocianymi pracownikami. Preferowane będą kierunki kształcenia uczniów zgodne z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. Zgodnie z założonym Celem w projekcie będzie wspierany równy dostęp do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia. Dlatego też w procesie rekrutacji istotną rolę ma kryterium odniesione do grup w niekorzystnej sytuacji, zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnościami. Zakłada się udział w projekcie minimum 50 uczniów / uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Efektem realizacji projektu będzie nabycie kwalifikacji przez 976 uczniów i uczennic, niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie, w którym się kształcą.
Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021–2027, Priorytet VI. Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie 6.3 Kształcenie zawodowe, Typ 1 Staże uczniowskie w kształceniu zawodowym.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie