Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Aplikacja mobilna Powiatu Mikołowskiego

Aplikacja mobilna Powiatu Mikołowskiego

Aplikacja mobilna Powiatu Mikołowskiego do pobrania na Google Play:

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.igen.wiemo.mikolowski

————————————————————————————————————————————————–

Deklaracja dostępności Powiat Mikołowski

Starostwo Powiatowe w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Powiat Mikołowski.

 • Data publikacji aplikacji:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Aplikacja mobilna jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone  informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie wytworzone

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edward Dawidowski.
 • E-mail: edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl
 • Telefon: 323248171

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
 • E-mail: kancelaria@mikolowski.pl
 • Telefon: 323248100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
W Starostwie Powiatowym w Mikołowie w zakresie PJM (polskiego języka migowego) jest przeszkolony jeden pracownik.
Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez:

• e-mail na adres: kancelaria@mikolowski.pl
• fax na numer: (32) 32 48 211

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie działa winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Krawędzi schodów wewnątrz urzędu zostały oznaczone pasami ostrzegawczymi.
W Starostwie Powiatowym w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Poza windą, nie ma również oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 

Inne informacje i oświadczenia

Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Joanna Krzyżowska
email: joanna.krzyzowska@mikolow.starostwo.gov.pl
telefon: 32 3248173

Zespół ds. Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Grażyna Sarnes (w zakresie dostępności architektonicznej)
email: grazyna.sarnes@mikolow.starostwo.gov.pl
telefon: 32 32481250

Edward Dawidowski (w zakresie dostępności cyfrowej)
email: edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl
telefon: 32 3248171