Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Sprowadzanie zwłok z zagranicy

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów

Biuro Spraw Społecznych i Obywatelskich
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Sala Obsługi Interesantów (wejście B, parter) w godzinach pracy Urzędu.
tel. (32) 32 48 144

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok, pobierz (PDF | DOC) ;
  • akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon (przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski).

W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Termin załatwienia sprawy

Wydanie zezwolenia na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j. t. z 2011 r. Dz. U. Nr 118, poz. 687 z późn. zmianami);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1866);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby z dnia 6 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1742).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Starosty Powiatu Mikołowskiego.

Uwagi, dodatkowe informacje

Zgodnie z pkt. 44 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zmianami) wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Pozwolenie jest wydawane po porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Tychach.

Formularze i wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok