Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Jest jednostką organizacyjną powiatu mikołowskiego realizującą zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzimy specjalistyczne poradnictwo oraz współpracujemy z szeregiem instytucji i placówek z terenu naszego powiatu.

Zapewniamy wsparcie rodzinom, dzieciom będącym w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc w usamodzielnianiu się wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze, pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami realizujemy poprzez :

  • organizowanie i prowadzenie oraz dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu,
  • dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
  • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
  • dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
  • dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji osób niepełnosprawnych,
    przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
  • dokonywanie zwrotów kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, realizacja programów celowych i zlecanych przez PFRON.

Jako instytucja zorientowana przede wszystkim na niesieniu pomocy, Centrum stara się zapewnić swoim klientom wysokiej jakości usługi poprzez zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników.

Świadczenie pomocy, niezależnie od jej formy, jest nieodpłatne i dobrowolne.

KONTAKT

www.pcpr.mikolowski.pl
e-mail: sekretariat@pcpr.mikolowski.pl
tel.: 32 224 43 90
ul. Chopina 8; 43-170 Łaziska Górne

 

Promocja rodzicielstwa zastępczego

Kliknij po więcej szczegółów

Plakat promujący rodzicielstwo zastępcze zostań moim superbohaterem

 

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ

W ramach realizacji zadań przewidzianych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2024, w szczególności zadania: 3.1.1 Ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowe do osób stosujących przemoc w rodzinie, Starostwo Powiatowe aktualizuje na stronach internetowych powiatu informator zawierający bazę teleadresową podmiotów oraz organizacji pozarządowych realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemóc w rodzinie, wraz ze wskazaniem zakresu oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie.

Dotychczas program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie był realizowany przez Mikołowskie Stowarzyszenie Pomocy Psychospołecznej i Profilaktyki „ZMIANA” w Mikołowie, zlecone przez powiat. Od 2022 roku zadanie jest prowadzone przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Informator dla osób stosujących przemoc domową

Baza teleadresowa podmiotów realizujących oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie