Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

W Poradni działają, na zasadach określonych odrębnymi przepisami, zespoły orzekające wydające, na wniosek rodzica / prawnych opiekunów, orzeczenia:

  • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
  • o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim,
  • o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
  • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły lub oddziału przedszkolnego,
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Poradnia realizuje swoje zadania poprzez:

  • diagnozowanie (diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, predyspozycji zawodowych, SI, jest to diagnoza specjalistyczna i wieloaspektowa);

efektem diagnozy jest:

  • opiniowanie (dla szkół, lekarza, ZUS, sąd i inne) i orzecznictwo;
  • udzielanie także pomocy nauczycielom, rodzicom i wychowawcom oraz dzieciom i młodzieży.

KONTAKT

www.poradnia.mikolowski.pl
e-mail: poradnia@powiat.mikolowski.pl
tel.: 32 226 20 71
ul. Żwirki i Wigury 4; 43 – 190 Mikołów