Bezpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE i NIEODPŁATNA MEDIACJA NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – rozszerzony katalog osób uprawnionych oraz uproszczone procedury.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Starosta Mikołowski uprzejmie informuje o wprowadzeniu tymczasowej zmiany w organizacji udzielania porad, tj. od dnia 18 marca 2020 r. porady udzielane będą przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dotychczasowych godzinach pracy punktów.

Ponadto nowelizacja przepisów o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej poszerzyła krąg beneficjentów na osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz uprościła procedury udzielania takiej pomocy w czasie epidemii.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, od dnia 16 maja 2020 roku, obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Aby skorzystać z pomocy należy zarejestrować się telefonicznie pod numerem telefonu (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego lub zapisać się elektronicznie klikając w wybrany baner:

   

Następnie pracownik Starostwa przekazuje informację konkretnemu prawnikowi o konieczności udzielenia porady zdalnie w określonym dniu i czasie. Prawnik udziela nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie telefonicznie, mailowo bądź za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń.

WAŻNE !

Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, nie ma obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna- przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Należy jednak podkreślić, że nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, w związku z czym podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2020 poz. 708. Przed udzieleniem porady prawnej, podmiot ubiegający się o pomoc powinien wypełnić i dostarczyć ”Oświadczenie dotyczące pomocy de minimis”.

 

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego od początku 2020 roku mogą ponownie skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz po raz pierwszy z nieodpłatnej mediacji.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 4. nieodpłatną mediację,
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 2. nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

 

OSOBY UPRAWNIONE

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest   stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę:

 1. za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, Internet),
 2. poza punktem, w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającym trudności w komunikowaniu się,
 3. poza punktem, w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego,
 4. poza punktem, w miejscu zamieszkania.
 5. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

 

REJESTRACJA

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 ze wskazaniem, jakiej formy pomocy ma dotyczyć spotkanie (nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego czy nieodpłatnej mediacji).

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę:

 1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143,
 2. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów,
 3. osobiście lub przez osobę upoważnioną,
 4. drogą elektroniczną: npp@mikolowski.pl

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej pomocy poprzez umieszczenie ich w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO)/nieodpłatnej mediacji (NM) zlokalizowane w 2020 r. na terenie powiatu mikołowskiego:

Punkt Lokalizacja Punkt prowadzony przez: Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej
1. NPP/NM Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

ul. Św. Wawrzyńca 23

Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 – 12.00

10.00 – 14.00

10.00 – 14.00

08.00 – 12.00

10.00 – 14.00

2.NPP/NM Domu Kultury w Gostyni

ul. Pszczyńska 366

 

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 18.00

09.00 – 13.00

14.00 – 18.00

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

Urząd Gminy w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26a Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:
Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

13.00 – 17.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

3. NPP/NM Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a

 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 18.00

11.00 – 15.00

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

4. NPO/NM  Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8 Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma” Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

09.00 – 13.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. NPP karta informacyjna 2020
 2. Karta informacyjna- osoby pokrzywdzone przestępstwem
 3. NPO karta informacyjna 2020
 4. NPP dla osób ze znaczną niepełnosprawnością
 5. Wzór karty pomocy
 6. Wzór oświadczenia
 7. Wzór oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób
 8. Wzór oświadczenia o pomocy de minimis

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress