40 zł wsparcia dla osób goszczących obywateli Ukrainy

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wynosi 40 zł za osobę dziennie. Przyznawane jest na podstawie wniosku złożonego w urzędzie gminy w miejscu zakwaterowania cudzoziemców. Jest on rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

Świadczenie przysługuje za okres nie więcej niż 60 dni faktycznego zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Świadczenie nie przysługuje jeżeli za wskazaną w karcie osobę przyjętą do zakwaterowania za wskazany okres świadczenie już zostało wypłacone oraz jeżeli za okres, którego dotyczy wniosek, wnioskodawca nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wnioski należy składać do urzędu gminy w miejscu zakwaterowania cudzoziemców.

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy Załącznik do wniosku – karta osoby przyjętej do zakwaterowania