Dostępność

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej mikolowski.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Mikołowskiego

Data publikacji strony internetowej: 13.11.2007 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 17.10.2017 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

  • multimedia nadawane na żywo
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • mapy
  • treści, które nie zostały przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie wytworzone

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dostępne skróty klawiaturowe w ramach obsługi strony internetowej:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT+H lub ALT+SHIFT+H)
  • Przejdź do kontaktów (Skrót klawiaturowy: ALT+K lub ALT+SHIFT+K)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT+M lub ALT+SHIFT+M)
  • Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT+D lub ALT+SHIFT+D)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jestEdward Dawidowski, adres poczty elektronicznej edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 32 48 171. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

W Starostwie Powiatowym w Mikołowie w zakresie SJM (system językowo-migowy) jest przeszkolony jeden pracownik.

Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez:

  • e-mail na adres kancelaria@mikolowski.pl
  • fax na numer (32) 32 48 211

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie Breille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress