Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Dostępność

Deklaracja dostępności Powiat Mikołowski

Starostwo Powiatowe w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiat Mikołowski.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie https://mikolowski.pl informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: nie zostały przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie wytworzone lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Starostwa Powiatowego w Mikołowie.

Wyłączenia

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie wytworzone

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Edward Dawidowski.
 • E-mail: edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl
 • Telefon: 323248171

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starostwo Powiatowe w Mikołowie
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
 • E-mail: kancelaria@mikolowski.pl
 • Telefon: 323248100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dotyczące budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie.
W Starostwie Powiatowym w Mikołowie w zakresie PJM (polskiego języka migowego) jest przeszkolony jeden pracownik.
Osoba uprawniona, która wyraża chęć skorzystania z tłumaczenia, powinna zgłosić ten fakt, na co najmniej trzy dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić poprzez:

Do budynku i wszystkich pomieszczeń, w których prowadzi się obsługę interesantów, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie działa winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, mająca oznaczenia w alfabecie Braille’a. Krawędzi schodów wewnątrz urzędu zostały oznaczone pasami ostrzegawczymi.
W Starostwie Powiatowym w Mikołowie działa pętla indukcyjna. Poza windą, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (wysoki kontrast, negatyw, jasne tło, skala szarości)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • informacja w języku migowym dla osób z dysfunkcją słuchu na temat usługi tłumacza języka migowego w Starostwie Powiatowym w Mikołowie
 • informacja o działalności urzędu w formie tekstu łatwego do czytania ETR

Inne informacje i oświadczenia

Koordynator Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Joanna Krzyżowska
email: joanna.krzyzowska@mikolow.starostwo.gov.pl
telefon: 32 3248173

Zespół ds. Dostępności w Starostwie Powiatowym w Mikołowie

Grażyna Sarnes (w zakresie dostępności architektonicznej)
email: grazyna.sarnes@mikolow.starostwo.gov.pl
telefon: 32 32481250

Edward Dawidowski (w zakresie dostępności cyfrowej)
email: edward.dawidowski@mikolow.starostwo.gov.pl
telefon: 32 3248171

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Film o działalności Starostwa Powiatowego w Mikołowie w języku migowym (PJM)

Informacja o działalności Starostwa Powiatowego w Mikołowie w Polskim Języku Migowym (PJM). Film adresowany jest w szczególności do osób z niepełnosprawnościami. Powstał przy pomocy pracownika naszego Urzędu Piotra Lehmanna, który na co dzień w Punkcie Informacyjnym Starostwa rozwiązuje problemy m.in. osób niesłyszących i niedosłyszących.

Zobacz film:

 


          Ikona ETR

Informacja o działalności urzędu (tekst łatwy do czytania ETR)

Siedziba Starostwa Powiatowego, w skrócie Urzędu, znajduje się w Mikołowie przy ulicy Żwirki i Wigury 4a.

Zdjęcie Starostwo

Pracą Urzędu kieruje Starosta Mikołowski, Mirosław Duży. Staroście pomagają wicestarosta, członkowie zarządu, kadra kierownicza oraz pracownicy wielu Wydziałów.

Zdjęcie Starosty

Czym zajmuje się Urząd?

W Urzędzie załatwisz sprawy z zakresu:

 • Budownictwa,
 • Komunikacji i transportu,
 • Geodezji,
 • Edukacji,
 • Ochrony środowiska,
 • Zdrowia,
 • Bezpieczeństwa,
 • Promocji.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne do budynku znajduje się na środku budynku. Jest oznaczone literą B. Wejście jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i rodziców z dziećmi.

Zdjęcie sgmentu B starostwa

Urząd jest w większości dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze budynku, niedaleko głównego wejścia.

Ikona WC
W Urzędzie znajduje się winda, której wymiary pozwalają na swobodny przejazd dla osób z niepełnosprawnościami.

Ikona winda
W większości budynku drzwi i korytarze są odpowiednio szerokie. Po budynku można jeździć wózkiem inwalidzkim.

Ikona korytarz

Sprawy w urzędzie możesz załatwić na kilka sposobów:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów

Przynieść pismo do Biura Podawczego

Biuro podawcze to miejsce, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Biuro Podawcze znajduje się na parterze po prawej stronie po wejściu wejściem głównym Urzędu. Wejście oznaczone jest literą B.

Ikona pismo

Napisać pismo i wysłać je za pomocą platformy e-PUAP:

www.epuap.gov.pl. ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Do tego sposobu trzeba mieć internet i swoje konto w ePUAP.

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres
e-mailowy:

kancelaria@mikolowski.pl

Wysłać faks pod numer:

32 3248147

Zadzwonić pod numer:

32 3248100

Przyjść do Urzędu i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy Urzędu.

Urząd czynny jest
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00

Ikona urząd

Numery telefonów do wydziałów Urzędu dostępne są na stronie internetowej:

https://mikolowski.pl/wydzialy-starostwa-kontakt-telefony/

Ikona telefon

Wszystkie informacje o Urzędzie znajdziesz na stronach internetowych:
https://mikolowski.pl/
https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/

Zdjęcie strony startowej mikolowski.pl