Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Zadania współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogach powiatowych w Powiecie Mikołowskim

2024-06-07

We wszystkich gminach naszego powiatu trwają remonty oraz przebudowy dróg powiatowych. Roboty dotyczą 10 odcinków dróg: w Łaziskach Górnych: ul. Wyrska, Nowowyzwolenia i ul. Sikorskiego, w Orzeszu: ul. Bukowina, i Długosza, Wyry: ul. Zbożowa, Ornontowice: ul. Zwycięstwa, Mikołów: ul. Lipcowa, Grudniowa i ul. Podleska. Prace polegają na wymianie nawierzchni jezdni i chodników. Część prac została już ukończona, ale zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót ostateczny termin mija w październiku. Całkowity koszt remontu 10 wskazanych odcinków wynosi 4 053 143,49 zł. Na realizację tych zadań udało się pozyskać środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 026 571,74 zł. Dodatkowo swój wkład mają również miasta i gminy powiatu.

Zmodernizowana ul. Bukowina w Orzeszu. W najbliższym czasie wykonane zostaną tam dodatkowe przejścia dla pieszych

Kolejnymi przedsięwzięciami są inwestycje związane z poprawą bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Na sześciu wybranych przejściach dla pieszych na drogach powiatowych zabudowane zostanie dodatkowe oświetlenie, wprowadzone aktywne oznakowanie, zaś chodniki zostaną uzupełnione o kostki integracyjne ułatwiające poruszanie się osobom ze specjalnymi potrzebami. Zmiany wprowadzone zostaną na przejściach dla pieszych: Łaziska Górne: ul. Sikorskiego w rejonie ul. Kościuszki, ul. św. Barbary w rejonie ul. Staszica, ul. św. Barbary w rejonie ul. Powstańców, ul. Mikołowska w rejonie ul. Wodociągowej, Orzesze: ul. św. Wawrzyńca w rejonie kościoła, Mikołów: ul. Fabryczna w rejonie ul. Metalowców. Ponadto wykonany zostanie ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Lipcowej w Mikołowie na odcinku od DK 81 do ul. Golfowej, co pozwoli na skomunikowanie z wybudowaną przez Miasto Mikołów ścieżką rowerową, prowadzącą do Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Ukończenie wszystkich prac planowane jest na październik bieżącego roku. Całkowity koszt przebudowy wynosi 1 349 218,44 zł. Na realizację zadania udało się pozyskać środki finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 868 664,00 zł. W finansowaniu zadania uczestniczy również łaziski samorząd.

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Chrobrego w Orzeszu, od ul. Modrzewiowej do ul. Mokrej – etap II. Inwestycja polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, chodników, odwodnienia drogi oraz wprowadzenie organizacji ruchu wraz z elementami uspokojenia ruchu. Koszt tego zadania to 1 295 283,50 zł, zaś ukończenie prac planowane jest w październik bieżącego roku. Tu również udało się pozyskać pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 677 055,50 zł. Swój wkład ma również gmina Orzesze.

Ulica Pszczyńska w Mikołowie, montowane oznakowania na zmodernizowanym już odcinku od DW 928 do Pszczyńskiej 40.