Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

2023-10-25

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej” w 2024 r. na terenie powiatu mikołowskiego w ramach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, w terminie do dnia 16 listopada 2023 roku, za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów lub w godzinach pracy urzędu tj. od 08:00 do 15:00 w kancelarii urzędu p.232 (I piętro, wejście C). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii urzędu. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2018.2057).
Szczegółowe informacje zamieszczone są na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mikołowskiego.