Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

2022-10-11

ZAWIADOMIENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/281/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Powiatu Mikołowskiego ogłasza konsultacje społeczne w sprawie projektu:
„ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023”

Konsultacje mają charakter zamknięty i rozpoczną się w dniu 20.10.2022 r., a zakończą w dniu 06.11.2022 r. o godz. 24.00. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę organizacji biorących udział w konsultacjach, ponadto mają one charakter opiniodawczy, a ich wynik nie jest wiążący dla organów Powiatu. Konsultacje będą przeprowadzane z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu oraz ankiety na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl. Konsultacje mają charakter zamknięty i są kierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Warunkiem udziału organizacji pozarządowych w konsultacjach jest podanie nazwy i adresu organizacji oraz nazwiska i imienia osoby biorącej udział w konsultacji. Konsultacje obejmują swym zasięgiem obszar Powiatu Mikołowskiego. Dodatkowych informacji w powyższej sprawie udziela Wydział Rozwoju, Zdrowia i Promocji Starostwa Powiatowego w Mikołowie pod numerami telefonu 32/3248175.