Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Wyniki otwartego konkursu ofert

2021-02-26

ZARZĄD POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) zawiadamia , że:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus”
w okresie od 01 marca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku ogłoszony na podstawie art.32 ust. l ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j .Dz.U. z 2020 r., poz. 920) został rozstrzygnięty. Zarząd Powiatu Mikołowskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty złożonej przez:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie,
43-190 Mikołów, plac Salwatorianów 4.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania wynosi 258.800,00 zł.

Pełna treść komunikatu jest dostępna pod tym linkiem: https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/rozstrzygniecia/wyniki-otwartego-konkursu-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-zlozone-w-otwartym-konkursie-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-i-podmiotow-wymienionych-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-wsparcie-rea.html