KOMUNIKAT

W świetle art.11 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 209 zwana dalej ustawą zmieniającą) w przypadku gdy przewoźnik drogowy dokonał zgłoszenia pojazdu do licencji wspólnotowej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a pojazd taki nie został zgłoszony do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, przewoźnik ma obowiązek zgłoszenia takiego pojazdu do tego zezwolenia w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy liczonym od dnia 1 marca 2022 r.

Przepis art.7a ust.8 pkt 1 i 2 u.t.d. dodany art.1 pkt.7 lit. f ustawy zmieniającej, który zaczął obowiązywać od dnia 1 marca 2022 r., wprowadził dwa obowiązki informacyjne, które będą ciążyły na przewoźniku drogowym po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wobec organu wskazanego w art.7 ust.2 u.t.d., czyli organu, który udzieli zezwolenia, w terminie do dnia 31 marca roku następnego, a mianowicie:

  • Pierwszy dotyczy podania liczby osób zatrudnionych u przewoźnika bez względu na formę zatrudnienia na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.
  • Drugi dotyczy wyodrębnienia i podania informacji na temat średniej arytmetycznej kierowców spośród osób zatrudnionych u przewoźnika bez względu na formę zatrudnienia. Obowiązek dotyczy tylko takich kierowców, którzy wykonywali operacje transportowe w roku poprzedzającym obowiązek złożenia informacji.

Zatem przewoźnicy drogowi będą mieć obowiązek złożenia przedmiotowych oświadczeń za rok 2022 (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) do dnia 31 marca 2023 r. Najwcześniejszą data, od której przewoźnicy mogą składać takie oświadczenia jest 1 stycznia 2023 r. Organ wydający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wprowadza powyższe dane do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego (KREPTD).

 

Transport drogowy

Transport drogowy osób

Transport drogowy rzeczy