Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Urzędomat 24h sprawy które można złożyć

SPRAWY KTÓRE MOŻNA ZŁOŻYĆ DO URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE ZA POMOCĄ PACZKOMATU INPOST:

(*Czcionka pogrubiona oznacza, że klient będzie mógł odebrać odpowiedź z urzędu za pośrednictwem Paczkomatu usytuowanego pod urzędem)

I Budownictwo, architektura, urbanistyka

 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
 • Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 • Zgłoszenia budowy wolno stojących stacji transformatorowych
 • Zgłoszenia budowy sieci
 • Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów
 • Wydanie dziennika budowy
 • Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego
 • Zgłoszenia budowy wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych
 • Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej powiatowej/ gminnej
 • Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

II Komunikacja, drogownictwo i transport

1. Prawo jazdy

 • Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku
 • Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok
 • Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej
 • Wydanie krajowego prawa jazdy – rozszerzenie uprawnień
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież) lub zniszczenia
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
 • Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM
 • Wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy
 • Wymiana praw jazdy „starego typu” na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem
 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub
 • Odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 • Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub
 • Rozszerzenie zakresu uprawnień
 • Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

2. Rejestracja pojazdu

 • Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
 • Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
 • Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego
 • Rejestracja pojazdu marki SAM
 • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
 • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części- w celu umożliwienia odpowiednich badań
 • Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
 • Wyrejestrowanie pojazdu
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 • Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela
 • Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych
 • Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela – (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)
 • Wydanie tablic indywidualnych
 • Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
 • Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu
 • Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym
 • Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym
 • Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym
 • Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 • Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 • Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)
 • Zawiadomienie o innych zmianach technicznych pojazdu
 • Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe
 • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu
 • Wydanie wtórnika karty pojazdu
 • Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
 • Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 • Odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego z depozytu po upłynięciu terminu czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu
 • Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego
 • Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
 • Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

3. Transport drogowy

 • Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

4. Transport drogowy osób

 • Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 • Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 • Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 • Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 • Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 • Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 • Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

5. Transport drogowy rzeczy

 • Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 • Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 • Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 • Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 • Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

III Geodezja

 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych
 • Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej
 • Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w tym formularze:
 • Formularz P – Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – P +P1, P2, P3, P4, P +P5, P6, P+P7
 • Wydanie: wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 • Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
 • Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej

IV Ochrona środowiska

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
 • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt.

V Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu

 • Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste.
 • Wniosek o wejście w teren na nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu.
 • Wnioski o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym.
 • Wnioski o oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie lub użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

V Sprawy Obywatelskie

 • Zgłoszenie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS
 • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji- Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
 • Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Sprowadzenie zwłok z zagranicy
 • Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

*Czcionka pogrubiona oznacza, że klient będzie mógł odebrać odpowiedź z urzędu za pośrednictwem Paczkomatu usytuowanego pod urzędem.