Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost
eUrząd

eSESJA

eUrząd

eURZĄD

POMOC PRAWNA

eSPRZEDAŻ MAP

eMapa Powiatu

eMAPA POWIATU

BIP
Logo Powiatu Mikołowskiego

Urzędomat 24h sprawy które można złożyć

SPRAWY KTÓRE MOŻNA ZŁOŻYĆ DO URZĘDU STAROSTWA POWIATOWEGO W MIKOŁOWIE ZA POMOCĄ PACZKOMATU INPOST:

(*Czcionka pogrubiona oznacza, że klient będzie mógł odebrać odpowiedź z urzędu za pośrednictwem Paczkomatu usytuowanego pod urzędem)

I Budownictwo, architektura, urbanistyka

 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
 • Zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
 • Zgłoszenia budowy wolno stojących stacji transformatorowych
 • Zgłoszenia budowy sieci
 • Zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • Wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
 • Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów
 • Wydanie dziennika budowy
 • Wydanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 • Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Zgłoszenie budowy tymczasowego obiektu budowlanego
 • Zgłoszenia budowy wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych
 • Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej powiatowej/ gminnej
 • Wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali

II Komunikacja, drogownictwo i transport

1. Prawo jazdy

 • Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres nieprzekraczający 1 roku
 • Przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego na okres przekraczający 1 rok
 • Wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej
 • Wydanie krajowego prawa jazdy – rozszerzenie uprawnień
 • Wydanie międzynarodowego prawa jazdy
 • Wydanie prawa jazdy z powodu zmiany danych (zmiana nazwiska, adresu, upływ terminu ważności badań lekarskich)
 • Wydanie wtórnika prawa jazdy z powodu jego utraty (zagubienie, kradzież) lub zniszczenia
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdami
 • Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM
 • Wymiana pozwolenia wojskowego na prawo jazdy
 • Wymiana praw jazdy „starego typu” na dokumenty zgodne z obowiązującym wzorem
 • Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo-stronę Konwencji o ruchu drogowym lub
 • Odpowiadającego wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach
 • Wymiana zagranicznego prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym
 • Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne po raz pierwszy lub
 • Rozszerzenie zakresu uprawnień
 • Przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

2. Rejestracja pojazdu

 • Pierwsza rejestracja fabrycznie nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP
 • Rejestracja pojazdu zarejestrowanego dotychczas w innym mieście/ starostwie
 • Rejestracja pojazdu zarejestrowanego w tym samym mieście/ starostwie
 • Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego
 • Rejestracja pojazdu marki SAM
 • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek właściciela
 • Rejestracja czasowa pojazdu na wniosek jednostki uprawnionej lub jednostki badawczej producenta pojazdu, przedmiotu wyposażenia lub części- w celu umożliwienia odpowiednich badań
 • Rejestracja pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną
 • Wyrejestrowanie pojazdu
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu w związku z brakiem miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmianę adresu właściciela (nie powodującą zmiany organu rejestrującego) i/lub nazwiska właściciela (bez zmiany prawa własności)
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym
 • Dopisanie lub skreślenie współwłaściciela
 • Wymiana zniszczonych lub zagubionych tablic rejestracyjnych
 • Wymiana tablic rejestracyjnych wydanych przed 1 maja 2000 r na wniosek właściciela – (Wymiana czarnych tablic rejestracyjnych)
 • Wydanie tablic indywidualnych
 • Wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
 • Wydanie uwierzytelnionej kserokopii dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego lub karty pojazdu
 • Dokonanie adnotacji o VAT w dowodzie rejestracyjnym
 • Dokonanie adnotacji o zastawie rejestrowym
 • Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o zastawie rejestrowym
 • Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 • Wykreślenie z dowodu rejestracyjnego adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
 • Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (HAK), nauki jazdy (L), usług taksówkowych (TAXI)
 • Zawiadomienie o innych zmianach technicznych pojazdu
 • Zawiadomienie o zmianie numeru podwozia lub ramy w zarejestrowanym pojeździe
 • Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego na wniosek właściciela pojazdu
 • Wydanie wtórnika karty pojazdu
 • Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej
 • Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
 • Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
 • Przedłużenie czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 • Odbiór tablic rejestracyjnych i dowodu rejestracyjnego z depozytu po upłynięciu terminu czasowego wycofania pojazdu z ruchu
 • Wydanie zaświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu pojazdu
 • Wydanie wtórnika znaku legalizacyjnego
 • Wydanie wtórnika pozwolenia czasowego
 • Wydanie zgody (decyzji) do wykonania tabliczki znamionowej zastępczej
 • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

3. Transport drogowy

 • Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
 • Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy

4. Transport drogowy osób

 • Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 • Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 • Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 • Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób
 • Udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 • Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą
 • Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób: pojazdem osobowym lub pojazdem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą

5. Transport drogowy rzeczy

 • Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 • Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 • Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
 • Zgłoszenie zmian niepowodujących zmian treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • Stwierdzenie wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 • Wydanie kolejnych wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy
 • Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy lub wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy

III Geodezja

 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
 • Gleboznawcza klasyfikacja gruntów rolnych i leśnych
 • Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
 • Przyjmowanie do zasobu dokumentacji pomiarowej
 • Udostępnienie materiałów oraz informacji stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny w tym formularze:
 • Formularz P – Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – P +P1, P2, P3, P4, P +P5, P6, P+P7
 • Wydanie: wypisu, wypisu i wyrysu, wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
 • Wydanie zaświadczenia na podstawie operatu ewidencji gruntów i budynków
 • Zgłoszenie lub uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej

IV Ochrona środowiska

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu,
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
 • Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt.

V Gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu

 • Wniosek o zmianę stawki procentowej opłaty za użytkowanie wieczyste.
 • Wniosek o wejście w teren na nieruchomości Skarbu Państwa/Powiatu.
 • Wnioski o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym.
 • Wnioski o oddanie w najem, dzierżawę, użyczenie lub użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa.

V Sprawy Obywatelskie

 • Zgłoszenie wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
 • Zawiadomienie o utworzeniu terenowej jednostki organizacyjnej stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS
 • Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych
 • Likwidacja i wykreślenie uczniowskiego klubu sportowego oraz klubu sportowego działającego w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej z ewidencji- Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy
 • Zmiana danych w ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
 • Sprowadzenie zwłok z zagranicy
 • Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego

*Czcionka pogrubiona oznacza, że klient będzie mógł odebrać odpowiedź z urzędu za pośrednictwem Paczkomatu usytuowanego pod urzędem.