Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Szkoły specjalne

1.ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 SPECJALNYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W MIKOŁOWIE

  • Szkoła Podstawowa- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, z niepełnosprawnością sprzężoną i dzieci z autyzmem, a także zespołem Aspergera.
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla absolwentów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego lub znacznego oraz ucznów z niepełnosprawnościa sprzężoną.
  • Liceum Ogólnokształcące- dla uczniów w normie intelektualnej z niepełno-sprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi.
  • Szkoła Branżowa I Stopnia- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, autyzmem lub zespołem Aspergera i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowe zadanie to indywidualizacja pracy z uczniem na podstawie IPET Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego dla każdego ucznia, opracowanego przez nauczycieli w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i realizowanego w ramach zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych.

Do dyspozycji uczniów są dwie mobilne pracownie komputerowe, tablice multimedialne, miejsce i plac zabaw, sala do terapii SI, sala doświadczania świata, EEG Biofeedback, rewalidacji, logopedii, zajęć świetlicowych oraz biblioteka szkolna.

KONTAKT

www.zs2s-mikolow.pl
e-mail: sekretariat@zs2s-mikolow.pl
tel.: 32 219 80 61 

ul. Pokoju 4 a; 43 – 190 Mikołów

 

2. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SPECJALNYCH IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W MIKOŁOWIE

  • Szkoła Podstawowa – dla uczniów w wieku od 7 do 20 roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną np. ruchową
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy – dla uczniów w wielu do 24 lat, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnością sprzężoną np. ruchową

Podstawowe zadanie – nauczanie, wychowanie i opieka nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, indywidualizacja pracy z uczniem na podstawie IPET -Indywidualnego Programu Edukacyjno– Terapeutycznego opracowanego przez zespół specjalistów, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i realizowanego w ramach wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych i rewalidacyjnych.

Aktywnie współpracujemy z lokalnymi szkołami, innymi placówkami oświatowymi, a przede wszystkim z Ośrodkiem dla Osób Niepełnosprawnych ,,Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi, Zakładami Aktywności Zawodowej oraz Warsztatami Terapii Zajęciowej.
Jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem!
Do dyspozycji uczniów są tablice multimedialne, podłoga multimedialna, miejsce i plac zabaw, boisko szkolne, siłownia napowietrzna, zestaw pomocy do terapii SI, EEG Biofeedback, rewalidacji, logopedii, zajęć świetlicowych oraz biblioteka szkolna.

KONTAKT

www.zss1borowawies.pl
e-mail: zss1@powiat-mikolowski.pl
tel.: 883 735 622, faks: 32 322 04 62

ul. Gliwicka 366; 43 – 190 Mikołów