Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Domy pomocy społecznej i placówki rehabilitacyjno-edukacyjne

 1. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ORZESZU
 • Dom Pomocy Społecznej w Orzeszu jako placówka pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb mieszkańców.
 • Dom Pomocy Społecznej zapewnia również realizację potrzeb religijnych, kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Do dyspozycji mieszkańców są: teren rekreacyjny z altaną, huśtawką dla osób poruszających się na wózkach oraz siłownia napowietrzna, sale do
  terapii zajęciowej, a także sale do rehabilitacji fizycznej

KONTAKT

www.dpsorzesze.pl

e-mail: biuro@dpsorzesze.pl
tel.: 32 221 53 62
ul. Traugutta 45, 43-180 Orzesze

 

2. OŚRODEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIŁOSIERDZIE BOŻE

Obecnie w ramach Ośrodka działają następujące jednostki wspomagające i aktywizujące osoby niepełnosprawne:

 • Dwa Domy Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo;
 • Warsztat Terapii Zajęciowej;
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej;
 • Zakład Aktywności Zawodowej na bazie rolnictwa;
 • Zakład Aktywności Zawodowej „Grill” na bazie usług cateringowych i usług pralniczych;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy;

Na terenie Ośrodka funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, w której można wypożyczyć następujący sprzęt: (wózki aktywne i ortopedyczne, kule, koncentratory tlenu, łóżka ortopedyczne, materace przeciwodleżynowe, chodziki, balkoniki, krzesła prysznicowe, krzesła toaletowe itp. sprzęt.)

Celem Ośrodka jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, a szczególnie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu ruchu i/lub z niepełnosprawnością intelektualną — poprzez kompleksową działalność opiekuńczą, wychowawczą, rehabilitacyjną, terapeutyczną
i edukacyjną.

KONTAKT

www.osrodek.borowa-wies.pl

e-mail: osrodek@borowa-wies.pl
tel.: 32 238 60 21 / 32 322 53 35
ul. Gliwicka 366; 43-190 Mikołów-Borowa Wieś

 

3. POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W MIKOŁOWIE

W ramach stowarzyszenia działają:

 • Rehabilitacja 25 plus – program pilotażowy PFRON dla osób, które ukończyły 25 rok życia, beneficjentami są absolwenci placówek OREW oraz Szkół Przysposabiających  z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu głębokim i umiarkowanym), którzy nie są zatrudnieni i nie są objęci rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np.: ŚDS, WTZ);
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej – placówka wykonująca rehabilitację społeczną
  i zawodową niepełnosprawnych podopiecznych. Terapia realizowana jest poprzez terapię zajęciową;
 • Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Wyrach – kształcimy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyjmujemy dzieci: ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, w tym z:
 • ruchową niepełnosprawnością;
 • afazja;
 • autyzmem;
 • z niedowidzeniem;
 • słabosłyszące;
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 r.ż.

KONTAKT

www.psouu-mikolow.pl
e-mail: zk.mikolow@psouu.org.pl
tel.: 32 226 31 52
pl. Salwatorianów 4; 43-190 Mikołów