Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Cyberbezpieczny Samorząd

Cyberbezpieczny Samorząd

Belka loga programu Cyberbezpieczny Samorząd

Powiat Mikołowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 849.995,26 zł, w tym Środki z Unii Europejskiej w wysokości 747.995,84 zł oraz środki z budżetu państwa w wysokości 101.999,43 zł, na realizację projektu grantowego pn. ,,Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.-Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. W ramach projektu Powiat Mikołowski wniósł wkład własny w wysokości 138.371,24 zł. Grantodawcą projektu jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych państwa oraz podmiotów mających kluczowe znaczenie dla gospodarki, zgodnie z polityką bezpieczeństwa UE i wytycznych Agencji UE ds. cyberbezpieczeństwa, koncentrując się na zbudowaniu zdolności i reagowania na cyberataki
Cel i zaplanowanie efektu projektu są zgodne z celami FERC 2021-2027 Działanie 2.2. ukierunkowane na sprawne i bezpieczne działanie systemów informatycznych oraz lepszą ochronę informacji.
Rozwiązania wdrażane w projekcie będą realizowały założenia AIP, zwłaszcza pryncypia zawarte w dokumencie z dnia 25.11.2020 r. i Deklaracji tallińskiej, w tym domyślności cyfrowej, jednorazowości, powszechności, dostępności, otwartości, przejrzystości, domyślnej transgraniczności i interoperacyjności oraz niezawodności i bezpieczeństwa.
Projekt zapewnia zgodność z zasadami równości szans i niedyskryminacji , w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn.