Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Bezpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja na terenie powiatu mikołowskiego

 

WAŻNE!! Informujemy, że w miesiącach lipcu i sierpniu zmianie ulegają godziny otwarcia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni.

Pomoc świadczona będzie w:

 1. Poniedziałek od 08:00 do 12:00,
 2. Wtorek od 08:00 do 12:00,
 3. Środa od 12:00 do 16:00 (dnia 03.07.2024 r. punkt czynny od 14:00 do 18:00),
 4. Czwartek od 09:00 do 13:00
 5. Piątek od 09:00 do 13:00.

 

Zapisy na bezpłatną pomoc przyjmowane są:

 • telefonicznie pod nr tel. (32) 32 48 143 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00
 • mailowo na adres: npp@mikolowski.pl
 • online przez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl/
 • osobiście w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów (pokój nr 218)

 

Baner zapisy na bezpłatne usługi     Baner inne bezpłatne porady- lista

 

Kto może skorzystać z pomocy

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

W okresie funkcjonowania punktów w formie bezpośredniego udzielania porad w punktach, osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie to składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelski

Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniająca innych osób w ciągu ostatniego roku składa oświadczenie, formularz i wniosek dotyczący pomocy de minimis.
Dokumenty te należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów (dopiero po ich sprawdzeniu i weryfikacji możliwe będzie zapisanie osoby na poradę prawną).

 

Informacja dot. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (pomoc de minimis):

Pomoc udzielana osobie osobie prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis, wobec czego osoba ta przed skorzystaniem z ww. pomocy jest zobowiązana do:

 • złożenia wniosku o udzielenie pomocy,
 • złożenia oświadczenia dotyczącego pomocy de minimis,
 • złożenia formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Dopiero po dostarczeniu poprawnie wypełnionych ww. dokumentów pracownik urzędu skontaktuje się z osobą uprawnioną w celu ustalenia terminu i godziny porady.

Po udzielonej poradzie prawnej wydane zostanie beneficjantowi zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de mininis.

 

Informujemy, że:

 • pomoc publiczna jest monitorowana i obejmuje gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji o udzielanej pomocy publicznej, w szczególności o jej rodzajach, formach i wielkości oraz przestrzeganie krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • dane beneficjentów korzystających z pomocy są publikowane w sprawozdaniach udostępnione na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W związku z tym, aby uzyskać pomoc beneficjent zobligowany jest podać dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania (tj.: NIP, nazwę, podstawę prawną udzielenia pomocy, dzień udzielenia pomocy, wielkość przedsiębiorcy, informacje o siedzibie firmy, miejscu zamieszkania i rodzaju prowadzonej działalności, wartość pomocy, formę oraz przeznaczenia pomocy).
  Na podstawie zgromadzonych danych zostanie wydane zaświadczenie o skorzystaniu z pomocy de minimis.
 • pomoc publiczna przyznana niezgodnie z zasadami rynku wewnętrznego oraz pomoc wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi w postaci kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy de minimis wraz z odsetkami.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością. Prowadząc rejestrację zgłoszeń, dąży się do równomiernej rejestracji zgłoszeń osób uprawnionych odpowiednio do dyżurów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób.

Aby skorzystać ze szczególnej formy porady (poza punktem lub na odległość) i otrzymać informację o dostępnych terminach, należy złożyć „Zamówienie porady na odległość” wraz z podpisanym oświadczeniem. Następnie zdjęcie lub skan dokumentu należy wysłać na adres e-mail: npp@mikolowski.pl albo dostarczyć do Starostwa lub inną dostępną drogą. Po przekazaniu zamówienia do urzędu proszę oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

 

Osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą umówić się na poradę w następujący sposób:

 1. telefonicznie pod numerem (32) 32 48 143,
 2. drogą elektroniczną: npp@mikolowski.pl,
 3. przez stronę internetową: https://zapisy-np.ms.gov.pl/
 4. listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 3. nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

https://mikolowski.pl/wp-content/uploads/2024/01/Mediacja-karta-informacyjna-2024.pdf

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego,
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Uwaga! Czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć 2 godzin.

 

OPINIE

Osoby uprawnione mogą przekazywać opinie (karta pomocy część B) odnośnie udzielonej porady prawnej poprzez wrzucenie jej do zamkniętej, nieprzezroczystej urny znajdującej się w punkcie, przesłanie wypełnionej karty drogą elektroniczną na adres: npp@mikolowski.pl lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów z dopiskiem NPP.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie lub ustnie pod numerem telefonu: (32) 32 48 143.

 

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO)/nieodpłatnej mediacji (NM) zlokalizowane na terenie powiatu mikołowskiego:

Punkt Lokalizacja Punkt prowadzony przez: Dni i godziny świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP)/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO)/ nieodpłatnej mediacji (NM)
1. NPP/NM Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu ul. Św. Wawrzyńca 23 Radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 18.00

12:00 – 16:00

10:00 – 14:00

09.00 – 13.00

13:00 – 17:00

2.NPP/NM

Dom Kultury w Gostyni

ul. Pszczyńska 366

 

Adwokatów wskazanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach

Punkt czynny od 1 do 15 dnia

każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 18.00

08.00 – 12.00

14.00 – 18.00

09.00 – 13.00

09.00 – 13.00

Urząd Gminy w Ornontowicach ul. Zwycięstwa 26a Punkt czynny od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca w:

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

13.00 – 17.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

3. NPP/NM

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4a

 

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14.00 – 18.00

11.00 – 15.00

08.00 – 12.00

14.00 – 18.00

08.00 – 12.00

4. NPO/NM  Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie z/s w Łaziskach Górnych ul. Chopina 8 Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „Dogma”

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

13.00 – 17.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

08.00 – 12.00

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Karta pomocy część B
 2. Wzór oświadczenia
 3. Wzór oświadczenia o pomocy de minimis
 4. ZAMÓWIENIE PORADY NA ODLEGŁOŚĆ – wzór wniosku
 5. Klauzula RODO dla osób zapisujących się na porady

 

baner Edukacja Prawna