Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Wynik konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi” na rok 2024

2023-11-09

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE:

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/281/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Powiatu Mikołowskiego ogłosił konsultacje społeczne w powyższej sprawie.
Konsultacja została przeprowadzona z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 19.10.2023 r. do 05.11.2023 r. Konsultacje miały charakter zamknięty i były skierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
Do projektu Programu Współpracy nie wpłynęła żadna uwaga, wniosek lub opinia.. „Roczny program współpracy powiatu mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” w wersji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu zostanie przyjęty do realizacji mocą uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w miesiącu listopadzie 2023 roku.