Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Sesja z ambasadorami pokoju

2023-03-01

1 marca odbyła się 51 sesja Rady Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke, zaś w głównej mierze były one poświęcone działalności Powiatowego Zarządu Dróg. Wcześniej jednak radni zapoznali się z akcją prowadzoną przez  Młodzieżowych Ambasadorów Pokoju, którymi są licealiści z I LO im. Karola Miarki w Mikołowie – Zofia Wala i Jakub Jas. Przedstawicieli oni zamysł tego projektu oraz odczytali apel młodego pokolenia do osób mających wpływ na aktualną politykę o uczynienie wszystkiego co możliwe na rzecz pokoju. Ich wystąpienie zwieńczył krótki film, po emisji którego licealiści wręczyli zebranym treść apelu, zaś obecni na sali mogli złożyć swe podpisy pod Listem Ambasadorów Pokoju.


W części merytorycznej radni zajęli się analizą sprawozdania z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za miniony rok, którą przedstawił Edward Przybysz, dyrektor PZD.
Zasadniczą częścią działań PZD stanowią zadania dotyczące utrzymania, remontów i budowy dróg. Jednym z nich są naprawy małopowierzchniowe. Ze sprawozdania PZD wynika, że w Łaziskach Górnych takich napraw w minionym roku wykonano za 184,9 tys. zł , w Mikołowie była to kwota 62, 1 tys. złotych, w Wyrach – 269 tys. zł, w Orzeszu – 400,5 tys. zł.

Wśród najważniejszych inwestycji realizowanych w 2022 roku dyrektor PZD wymienił między innymi roboty za ponad 3 mln zł prowadzone w Mikołowie na ulicy Konstytucji 3 Maja, przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Mikołowskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Pawła Wyry w Łaziskach Górnych – 244,5 tys. zł oraz budowa chodnika przy ul. Mikołowskiej za 195.5 tys. zł. Modernizacja ul. Orzeskiej w Ornontowicach za 259,9 tys. zł czy poszerzenie ulicy Bukowiny w Orzeszu za ponad 570 tys. złotych. Zamontowano także tablice pomiaru prędkości przy ul. Pszczyńskiej w Mikołowie za 13,9 tys. zł.
Przedstawione zostały także plany drogowe na ten rok.


Radni w trakcie marcowych obrad przyjęli uchwały m.in. dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2032 oraz zatwierdzili zmiany w budżecie. Zgodzili się na udzielenie pomocy finansowej gminie Wyry na organizację widowiska historycznego pod nazwą „Bitwa Wyrska”. Przegłosowali uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Powiatu Mikołowskiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w 2023 roku oraz dokument w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Mikołowski.
Radni zadecydowali również o odrzuceniu skargi na działalność PCPR, przyjęli apel o poprawę bezpieczeństwa na ul. Mikołowskiej (DW 926) w Orzeszu poprzez montaż sygnalizacji świetlnej bądź innych elementów poprawiających bezpieczeństwo.

W odpowiedzi na pismo wiceministra zdrowia Waldemara Kraski w kwestii sytuacji szpitala powiatowego, rada zadecydowała o przygotowaniu stanowiska w tej sprawie.
Na tej samej sesji grupa radnych złożyła interpelacje o poprawę bezpieczeństwa w rejonie przejść dla pieszych przez ulicę Konstytucji 3 Maja w Mikołowie. Zadecydowano także o przekazaniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji pisma mieszkańców Mikołowa skarżących się na działalność jednej z firm.
Kolejna sesja będzie poświęcona bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu w naszym powiecie.
Pełny zapis z obrad na www.mikolowski.pl w zakładce e-sesja.