Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

2022-11-02

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2023 roku.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2023 roku.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty, w terminie do dnia 23 listopada 2022 roku, za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów lub w godzinach pracy urzędu tj. od 08:00 do 15:00 w kancelarii urzędu p.232 (I piętro, wejście C). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii urzędu. Oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzorów sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U.2018.2057).
Szczegółowe informacje zamieszczone są na Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Mikołowskiego.