Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Komunikat - tło ozdobne

Komunikat Starosty Mikołowskiego! Dotyczy wniosków o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali.

2022-11-15

W związku z olbrzymią liczbą napływających wniosków o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali Starosta Mikołowski informuje, iż niniejszy wniosek należy składać zgodnie z wymogami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 z późn. zm.), dalej ustawy („Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkalnych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na inne cele niż mieszkalne”).

Starosta Mikołowski informuje również, iż w związku z obecnym brzmieniem ustawy o dodatku węglowym wyżej opisane zaświadczenie o samodzielności lokali jest innym środkiem dowodowym, który nie jest wymagany, ale może pomóc w ocenie czy lokal jest lokalem odrębnym.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali, dostępnego na stronie starostwa, należy dołączyć następujące dokumenty:

  1. Rzuty i przekroje odpowiednich części budynku stanowiące część projektu budowlanego, będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy, z zaznaczonym lokalem i pomieszczeniami przynależnymi, z podpisem osoby posiadającej uprawnienia budowlane (art. 2 ust. 5 ustawy);
  2. W przypadku braku dokumentacji, określonej w pkt 1 – inwentaryzację budowlaną odpowiedniej części budynku, wykonaną przez osobę z uprawnieniami budowlanymi, lub szkice (czyli uproszczone rysunki) przedstawiające rzuty i przekroje lokali i pomieszczeń przynależnych, z zestawieniem pomieszczeń i ich powierzchni. Szkice powinny być dodatkowo opatrzone oświadczeniem osoby posiadającej uprawnienia budowlane: „Oświadczam, że lokal spełnia wymogi art. 2 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali i może służyć swemu przeznaczeniu” (art. 2 ust. 6 ustawy);
  3. Rysunki, o których mowa w pkt 1 i 2, należy opatrzyć oświadczeniem właściciela: „Oświadczam, iż przedstawiony stan jest aktualny, a po zakończeniu budowy/przebudowy (niepotrzebne skreślić) nie zostały wprowadzone żadne zmiany”, podpisanym i opatrzonym datą (art. 2 ust. 1a i 1b ustawy);
  4. W przypadku budynków, oddanych do użytkowania po 1 stycznia 1995 r. – kopię decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania lub uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, a także pozwolenia na użytkowanie albo skutecznie dokonanego zawiadomienia o zakończeniu budowy (art. 2 ust. 1a i 1b ustawy);
  5. Mapę ewidencyjną lub kopię mapy zasadniczej.