Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
prezydium rady słucha prezentacji

Pomoc społeczna i rynek pracy

2022-06-29

29 czerwca na ostatnim przed wakacyjną przerwą posiedzeniu spotkała się Rada Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Pepke, zaś w posiedzeniu uczestniczyło 19 radnych. Zanim przystąpiono do obrad odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla zasłużonych Honorowych Dawców Krwi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody Ślaskiego za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz propagowanie idei czerwonokrzyskiej, Złotym Krzyżem Zasługi odznaczył Marka Winowskiego oraz Wiesława Szymańskiego , zaś Srebrnym Krzyżem Zasługi pośmiertnie odznaczono Dariusza Pietrzaka. W jego imieniu medal odebrał syn Patryk, który również jest krwiodawcą. Odznaczenie wręczał wicestarosta Tadeusz Marszolik. Podziękowanie złożyła również przewodnicząca Barbara Pepke.

odznaczenia krawiodawców z Mikołowa
Tematem wiodącym sesji były kwestie dotyczące rynku pracy oraz pomocy społecznej w Powiecie Mikołowskim.

Reprezentujący Centrum Usług Społecznych w Łaziskach Górnych Piotr Kwaśny przedstawił informację dotyczącą podstrategii przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w latach 2016 -2025 Podstrategia przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu jest kompleksowym dokumentem, który służy dogłębnemu zbadaniu kwestii pojawiających się problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. (diagnoza potrzeb jako efekt badań). Dokument  powstał w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
(Europejski Obszar Gospodarczy – EOG: Norwegia, Islandia i Liechtenstein)
Na przestrzeni lat 2016-2021 i tym samym w roku 2021 na terenie powiatu mikołowskiego, realizowało się szereg tzw. celów operacyjnych, np: Upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego oraz kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego. Zwiększanie integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie dyskryminacji. Upowszechnianie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej. Integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Odbyły się 123 warsztaty profilaktyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych: z zajęć skorzystało 2025 uczniów.
W ramach projektu „Zacznij od rodziny” – odbyły się zajęcia edukacyjne dla rodziców: 2 spotkania po 3 godziny: udział wzięło 6 osób; 6 spotkań po 3 godziny: udział wzięło 10 dzieci (12-14 lat).
Odbyły się festyny integracyjne osób z niepełnosprawnością intelektualną: „Dni otwarte” – udział wzięło ok.200 osób, „Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną” – udział wzięło ok.200 os., „Festyn twórczości rękodzieła” – udział wzięło ok. 80 osób. Spotkania edukacyjno-terapeutyczne: 12 rodzin 21 spotkań.
Poradnictwo: psycholog terapeuta: dorośli 29 osób – 139 spotkań, dzieci 9 – 62 spotkania.

Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  przedstawiła dyrektor Mirella Banaś, zaś sytuację  na rynku pracy i stan bezrobocia omówiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła. Z danych, które przybliżyła obecnym wynika, że  1290 osób bezrobotnych było zarejestrowanych na koniec maja w ewidencji PUP w Mikołowie. Rok wcześniej było to 1760 osób.
Z danych PUP bezrobocie na koniec maja w naszym powiecie wynosiło 3,2 procent, w województwie śląskim – 4,0 proc. kraju 5,1 proc. i 6,2 proc. Jeśli chodzi o ten rok, to w styczniu PUP w Mikołowie notował bezrobocie na poziomie 3,7 zaś na koniec kwietnia było o pięć punktów procentowych mniejsze.

Jeśli chodzi o oferty pracy to od stycznia do maja pracodawcy zgłosili ich 331. Najbardziej poszukiwani byli pracownicy produkcji, budowlani, prace proste nie wymagające kwalifikacji oraz biurowe. W informacji o działalności PUP w Mikołowie znalazła się również informacja dotycząca zatrudniania obcokrajowców, w szczególności obywateli Ukrainy.
Do 31 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie zarejestrowało się 207 obywateli Ukrainy, zaś do końca maja z ewidencji wyrejestrowało się 85 obywateli Ukrainy. 46 osób wyrejestrowano się na podjęcie pracy, 24 osoby utraciło status na skutek dobrowolnej rezygnacji i zmiany miejsca zamieszkania, 15 osób utraciło status na skutek niestawiennictwa w wyznaczonym terminie.
PUP do końca maja na płatne staże skierował 59 obywateli tego kraju. Wartość podpisanych umów o odbycie stażu przez Obywatelki Ukrainy na koniec maja zamknęła się kwotą 330 349,80zł. Staże są płatne po każdym przepracowanym miesiącu. Za pełny miesiąc stażysta otrzymuje do wypłaty 1 489,00 zł. Od 01.06., po waloryzacji będzie to 1 565,00 zł. (+76,00 zł) Wydatki do 31.05. 2022 r. wyniosły 39 838,84 zł.

Pełna relacja z sesji w zakładce e-sesja.