Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
prezydium rady

Wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu

2022-05-25

Majowa sesja Rady Powiatu Mikołowskiego była tą absolutoryjną. Dzisiejsze obrady prowadziła przewodnicząca Rady Barbara Pepke. Jeszcze przed rozpoczęciem procedury związanej z udzieleniem Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2021 na sali obrad miała miejsce miła uroczystość. Prezesowi Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o. dr Cezaremu Tomiczkowi przyznana została srebrna Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W imieniu Marszałka Województwa wręczył ją radny wojewódzki i przewodniczący Kapituły Jacek Świerkocki.

Procedurę absolutoryjną rozpoczęło przedstawienie przez Starostę Mikołowskiego Mirosława Dużego Raportu o Stanie Powiatu Mikołowskiego za rok 2021, czyli tzw. „ABC Powiatu Mikołowskiego”. Dokument ten liczy w sumie 170 stron i obejmuje pełną sferę działalności starostwa i jego jednostek, od „A jak Architektura” do „Z jak Zdrowie”. Raport w szczególności opisuje realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Przedstawiony przez Starostę dokument ma charakter publiczny, każdy mieszkaniec może się z nim zapoznać: https://powiatmikolowski.esesja.pl/zalaczniki/177409/raport-o-stanie-powiatu-za-rok-2021_1752759.pdf

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Mikołowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za rok 2021. Przedstawiła je skarbnik powiatu Danuta Bywalec. „19 do zera” to również wynik głosowania radnych nad absolutorium Zarządu Powiatu za wykonanie budżetu. Decyzja ta poprzedzona została pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Mikołowskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

W dalszej części dzisiejszego posiedzenia radni zajmowali się m.in. zmianami w planie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych, podjęli uchwałę o likwidacji z dniem 1 września 2022 roku Liceum Ogólnokształcącego w Ornontowicach. Podczas majowej sesji jednogłośnie zaakceptowali także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na okres od 2021 do 2032 oraz zmiany w budżecie.