Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
Starosta Mirosław Duży w trakcie spotkania dotyczącego zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

2022-04-04

Przedstawienie założeń Programu Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2022 pn. „(NIE)PEŁNOSPRAWNI – PEŁNOPRAWNI było jednym z punktów spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 4 kwietnia w starostwie.

4 kwietnia w starostwie odbyło się spotkania dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych
Uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji, szkół i instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Władze powiatu reprezentował Starosta Mikołowski Mirosław Duży oraz członkini Zarządu Powiatu Grażyna Nazar.

spotkanie o zatrudnianiu niepełnosprawnych
– W Polsce wskaźnik zatrudnionych osób niepełnosprawnych wynosi 28 procent i jak przyznała reprezentującą Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Aleksandra Buczek, jest na tle innych państw europejskich dość niski.
– Z trzech milionów osób mających orzeczenie o niepełnosprawności 2,5 miliona jest wciąż nieaktywnych zawodowo – zaznaczyła.przedstawciele PFRON i PUP

Wśród głównym przyczyn takiego stanu wskazała m.in. wciąż niedostosowaną infrastrukturę, w której nadal istnieją bariery architektoniczne czy też w komunikacji, niejasne i skomplikowane przepisy prawa, wysokie koszty finansowe i organizacyjne związane z dostosowaniem stanowiska pracy oraz obawy, często stereotypowe, przed zatrudnieniem osoby niepełnosprawnej, czyli pokutujące wciąż przekonanie o ich roszczeniowych postawach, mniejszej wydajności i częstszym korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Brakuje również odpowiednich zachęt finansowych do tworzenia takich miejsc pracy. Jeśli, zaś chodzi o samych zainteresowanych to niechęć przed szukaniem pracy jest związana m.in. przed utratą świadczeń przysługujących niepełnosprawnym, zawiłe przepisy prawne i zbyt duże wymagania ze strony pracodawców, ale także niskie kwalifikacje i brak wiary we własne możliwości. Rozwiązaniem może być między innymi tworzenie spółdzielni specjalnych, Warsztatów Terapii Zajęciowej czy Zakładów Aktywności Zawodowej. To również realizacja takich programów jak Stabilny zatrudnienie – osób niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej jak też Zajęcia Klubowe dla uczestników WTZ oraz program rehabilitacja 25 plus.
W naszym powiecie w celu zwiększenia liczby osób niepełnosprawnych, które znalazły zatrudnienie ma służyć Programu „(NIE)PEŁNOSPRAWNI – PEŁNOPRAWNI.

Teresa MIguła dyrektyor PUP  oraz Aleksandra Buczek z PFON