Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
kwalifikacje wojskowe 2022

Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

2022-03-24

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. podlegają:
1) mężczyźni urodzeni w 2003 r.;
2) mężczyźni urodzeni w latach 1998—2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 2001 – 2002, które:
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończe­niem kwalifikacji wojskowej;
• zostały uznane przez powiatowe komisje lekar­skie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944).
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem wojskowego komendanta uzupełnień mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co najmniej 18 lat życia.
UWAGA!
Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej OBOWIĄZKOWO należy ze sobą zabrać:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
• dokumentację medyczną /w przypadku jej posiadania/ ─ w celu przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy (do książeczki wojskowej),
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu było niemożliwe,
• prawo jazdy /w przypadku posiadania/

Kwalifikacja wojskowa dla  osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące  na terenie miast: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze  oraz gmin Ornontowice i Wyry  przeprowadzone zostaną  w Mikołowie  w budynku przy ul. Kolejowej 2 w dniach od 16 maja do 6 czerwca od poniedziałku do piątku  w godzinach od 14.00 do 17.00 .

kwalifikacje wojskowe 2022