Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
sesja budżetowa Rady Powiatu 2021

Sesja budżetowa Rady Powiatu

2021-12-15

15 grudnia w trybie zdalnym na swym ostatnim w tym roku posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu. W obradach uczestniczyło 20 radnych, zaś prowadziła je przewodnicząca Barbara Pepke. Tematem głównym sesji było uchwalenie budżetu na 2022 rok.
Zanim radni zagłosowali nad budżetem przedstawiona została uchwała Zarządu Powiatu Mikołowskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2022-2032, odczytano także projekt budżetu, w których dochody ustalono w łącznej kwocie 113.950.962,78 zł, zaś wydatki w kwocie  125.184.535,24 zł.Deficyt budżetu w wysokości 11.233.572,46 zł sfinansowany zostanie  następująco: z emisji obligacji komunalnych w kwocie 7.076.859,76, z wolnych środków w rozumieniu art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.886.291,51 zł oraz z przychodów niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym – 1.270.421,19 zł.
Przedstawiono również opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczące projektu budżetu, w sprawie możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2022-2032.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mikołowskiego na lata 2022-2032 oraz uchwałę budżetową radni przyjęli jednogłośnie.
Radni na grudniowej sesji zaakceptowali  projekt uchwały dotyczącej zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.  Przyjęli także rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mikołowskiego na rok 2022 oraz plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
Pełny program sesji na e-sesja na stronie mikolowski.pl