Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

2021-11-10

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE:

ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XLIII/281/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Starosta Powiatu Mikołowskiego ogłosił konsultacje społeczne w powyższej sprawie.

Konsultacja została przeprowadzona z wykorzystaniem formularza konsultacji dokumentu na stronie internetowej https://konsultacje.mikolowski.pl w terminie od 13.10.2021 r. do 31.10.2021 r. Konsultacje miały charakter zamknięty i były skierowane wyłącznie do organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

Do projektu Programu Współpracy wpłynęła 1 uwaga, która została uwzględniona w programie. „Roczny program współpracy powiatu mikołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022” w wersji zaproponowanej przez Zarząd Powiatu zostanie przyjęty do realizacji mocą uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w miesiącu listopadzie 2021 roku.