Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Ogłoszenie o naborze członków do Komisji Konkursowej

2021-10-20

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 19 października 2021 r.

w sprawie: naboru na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2022 r.

  1. Zarząd Powiatu Mikołowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j.)do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu mikołowskiego w 2022 r.
  2. W skład Komisji Konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.
  3. Osoby zainteresowane udziałem w pracach Komisji Konkursowej proszone są, w terminie do dnia 3 listopada 2021 r., o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go za pośrednictwem poczty pod adres: Starostwo Powiatowe w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 – 190 Mikołów z dopiskiem na kopercie „Nabór na członków Komisji Konkursowej”.
  4. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, z ramienia których podmiot występuje.
  5. W przypadku zgłoszenia się więcej niż dwóch kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu Mikołowskiego w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej.
  6. Udział w posiedzeniach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Członkom Komisji Konkursowej nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Formularz zgloszeniowy na członków Komisji Konkursowej 2022

Klauzula informacyjna nabór na członków komisji 2022

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej 2022