Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

XXIX Sesja Rady Powiatu

2021-05-26

26 maja na zdalnym posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke i była to sesja absolutoryjna.

Przewodnicząca RP Barbara Pepke

Procedurę tę rozpoczęło przedstawienie przez Starostę Mikołowskiego Mirosława Dużego Raportu o Stanie Powiatu Mikołowskiego. Jak przyznał, dokument ten liczy 132 strony i obejmuje pełną sferę działalności starostwa i jego jednostek.

starosta Mirosław Duży
W głosowaniu nad Wotum Zaufania dla Zarządu Powiatu uczestniczyło 20 radnych, dziesięciu głosowało za, dziesięciu przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. W tej sytuacji uznano, iż radni nie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania.
W tej sytuacji nieobecny w pierwszym głosowaniu radny Henryk Zawiszowski złożył wniosek formalny o ponowne głosowanie tego punktu obrad. Ponowne głosowanie nad wotum  zaufania zakończyło się wynikiem 12 głosów za, sześciu radnych było przeciw, trzech wstrzymało się. W tej sytuacji uchwała została przyjęta.
Radni zapoznali się także z realizacją budżetu powiatu za 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Mikołowskiego, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, 11 radnych było za, czterech przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu.
Podczas majowej sesji radni zaakceptowali także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na okres od 2021 do 2032 oraz zmiany w budżecie.

skarbnik powiatu Danuta Bywalec
Zajmowano się również skargą na Powiatowy Zarząd Dróg zgłoszoną przez jedną z mieszkanek ulicy Wojaczka w Mikołowie, a dotyczącą sposobu realizacji inwestycji drogowej na ulicy Pszczyńskiej. W imieniu Rady Powiatu skargę rozpatrywała Komisja Skarg Wniosków i Petycji, która uznała ją za zasadną.

radny Tomasz Macha
W głosowaniu tego wniosku przez całą Radę Powiatu, radni 13 głosami za, trzema przeciw i pięcioma wstrzymującymi się uznali ją za zasadną.
Przyjęto również zaproponowany przez Zarząd Powiatu apel w sprawie funkcjonowania Elektrowni Łaziska do co najmniej 2028 roku.
– My nie zwołujemy mieszkańców, by protestować gdzieś przed ministerstwem czy w Brukseli. My prosimy, aby to, co zostało powiedziane, zostało dotrzymane – stwierdził starosta przedstawiając zamysł apelu.W głosowaniu 19 radnych było za, dwie osoby nie głosowały.
W sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu starosta Mirosław Duży przedstawił informacje o pracy tego gremium od ostatniej sesji, wskazując na funkcjonowanie Punktów Szczepień Powszechnych, spadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP o około sto, wsparciu udzielonemu przez powiat Szpitalowi św. Józefa w Mikołowie w postaci środków ochrony indywidualnej.
– Odbyliśmy spotkanie z burmistrzami i wójtami przygotowując wspólne stanowisko skierowane do spółki Centralny Port Komunikacyjny. Podjęliśmy decyzję o dofinansowanie zakupu busów dla Polskiego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – wymieniał starosta.
W wolnych głosach wiceprzewodniczący Rady Powiat Piotr Zienc złożył wniosek o przygotowanie informacji o funkcjonowaniu Punktów Szczepień Powszechnych w tradycyjnej firmie ulotek i plakatów, które byłyby dostępne przede wszystkim dla osób starszych i mieszkańców sołectw.

wiceprzewodniczący Piotr Ziencradny Adam Ficekradny Henryk Czich

 

Pełny relacja z sesji e-sesja na stronie mikolowski.pl