Logo Powiatu Mikołowskiego
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego

Zarząd ŚZGiP o górnictwie i Krajowym Planie Odbudowy

2021-03-26

26 marca na swym kolejnym zdalnym posiedzeniu zebrał się Zarząd Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Powiat Mikołowskim w tym gremium reprezentuje Starosta Mikołowski Mirosław Duży.
Wśród tematów podjętych w trakcie obrad znalazła się informacja dotycząca m.in. inicjatywy zwołania „Śląskiego Okrągłego Stołu dotyczącego sprawiedliwej transformacji”, czy też senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska.
Zarząd zajął również stanowisko w kwestii projektu Krajowego Planu Odbudowy. Jak zaznaczono dokument ten obok wielu cennych elementów i bezdyskusyjnych priorytetów, chociażby zakładających zwiększenie produktywności gospodarki, przyspieszenie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej czy rozwiązań cyfrowych,  ma braki chociażby w kwestii „adekwatnych do skali potrzeb działań wspierających branże, które najbardziej ucierpiały w skutek pandemii, w tym: dla gastronomii, turystyki, rzemiosła i drobnego handlu detalicznego. Plan nie zakłada także wystarczającego wsparcia dla osób, które borykają się z problemami zdrowotnymi po przejściu choroby COVID 19 – dla których naturalnym wydawałoby się tworzenie programów rehabilitacyjnych i finansowanie ich właśnie ze środków Planu”.

W trakcie spotkania Zarząd Związku uzgodnił też sposób działania Zespołu roboczego ds. wdrożenia przepisów tzw. uchwały antysmogowej.

W ramach jego prac zostaną wypracowane wspólne zasady wykonywania obowiązków po stronie samorządów lokalnych, które wynikają z wdrożenia tzw. uchwały antysmogowej.
Zarząd zapoznał się również z odpowiedzią Ministerstwa Zdrowia wobec sprzeciwu jaki ŚZGiP zajął w trakcie lutowego posiedzenia, wobec planów centralizacji szpitali. W dokumencie tym znalazło się m.in. stwierdzenie iż (…)„ na razie trwają prace powołanego przez ministerstwo zespołu, a efektem tych działań ma być projekt ustawy restrukturyzacyjnej szpitalnictwo. Nie mniej proponowane zmiany, zdaniem ministerstwa, mają poprawić zarządzanie szpitalami”.
Swoje negatywne stanowisko wobec zamierzeń Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie wyraził nie tylko Śląski Związek Gmin i Powiatów, lecz także Związek Powiatów Polskich jak i Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich.