Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Sesja o bezpieczeństwie, pandemii i elektrowni

2021-03-31

Stan bezpieczeństwa w Powiecie Mikołowskim był tematem wiodącym ostatniej sesji Rady Powiatu. Na swym zdalnym posiedzeniu radni zebrali się 31 marca. W sesji uczestniczyło 21 radnych, zaś obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke.

Przewodnicząca Rp Barbara Pepke
W trakcie obrad radni mieli okazję wysłuchać sprawozdania z funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie w 2020 roku, które przedstawił nadkomisarz Dariusz Klimczak.
– Miniony rok był specyficzny, bowiem ze względu na pandemię policjanci realizowali zadania, z którymi wcześniej nie mieli do czynienia – przyznał komendant mikołowskiego garnizonu. Jak zaznaczył w 2020 roku w KPP pracowało 175 funkcjonariuszy, liczba wakatów na koniec 2020 roku wyniosła sześć.

Komendant Policji Dariusz Klimczak
– Średnio w ciągu jednego dnia policjanci przeprowadzali 30 interwencji, 65 osób było legitymowanych, wykonywano 52 badania trzeźwości, ujawniano 49 wykroczeń, kontrolowano 40 pojazdów. Do tego dochodzą kontrole osób przebywających na kwarantannie, dobowo jest to około 500 osób, przy czym obecnie przekroczyliśmy liczbę 3000 przebywających na kwarantannie, kiedy w szczycie drugiej fali pandemii, w listopadzie 2020 było to 2200 osób – dodał.
Jeśli chodzi o dane dotyczące przestępstw, to spraw kryminalnych odnotowano 1275, gospodarczych 2012, zaś innych 190.

– W 2020 roku na drogach powiatu mikołowskiego doszło do 48 wypadków, było to o cztery mniej niż w 2019 roku, najwięcej bo 26 miało miejsce w Mikołowie, najmniej – trzy w Wyrach. Spadła liczba wypadków śmiertelnych z siedmiu do dwóch oraz rannych z 56 do 49 – poinformował komendant KPP Mikołów.

Komendant KP PSP Damian Krawczyk

Komendant Damian Krawczyk kierujący Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Mikołów, przedstawił zakres działań podległej jednostki w minionym roku.
Z danych tych wynika, że w 2020 roku strażacy z KP PSP interweniowali 1426 razy. W tej liczbie 191 to pożary, 1129 miejscowe zagrożenia, zaś 106 to alarmy fałszywe. Najwięcej wyjazdów odnotowano w Mikołowie 615, zaś najmniej pracy strażacy mieli w Wyrach 111 wyjazdów.
– Strażacy od początku walki z pandemią covid-19 wspierali służby medyczne między innymi rozstawiając namioty jako polowe izb przyjęć przy szpitalach. Zajmowali się również dystrybucją środków dezynfekcyjnych i ochrony osobistej dla ośrodków pomocy społecznej, szkół oraz przedszkoli. Z powodu pandemii odnotowaliśmy wyraźny wzrost liczby wyjazdów do poszkodowanych w stanie zagrażającym zdrowiu lub życiu, do których zespół ratownictwa medycznego nie mógł dotrzeć. W takich sytuacjach zadysponowani strażacy udzielali na miejscu kwalifikowanej pomocy i prowadzili działania ratownicze do czasu przejęcia pacjenta przez ratowników medycznych – podsumował Damian Krawczyk komendant KP PSP w Mikołowie.

Naczelnik Wydziału zarządzania Kryzysowego
Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019-2022 – przedstawił Bartłomiej Depta, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Sprawozdanie to zostało przyjęte jednogłośnie.
W dalszej części radni przyjęli uchwały dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2021 do 2032 roku oraz zmian w budżecie, określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazane Powiatowi Mikołowskiemu w roku 2021, przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2030”, przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023”.
W sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu, starosta Mirosław Duży informował o przyjętych w trakcie siedmiu posiedzeniach zarządu decyzjach, dotyczących m.in. przekazania 100 tysięcy złotych na adaptację pustych pomieszczeń w ZS nr 2 Specjalnych, ogłoszenia przetargu na przebudowę ulicy Konstytucji 3 Maja w Mikołowie czy przetargu na odwodnienie i remont części budynku starostwa.

Starosta Mirosław Duży

Sekretarz Powiatu Łukasz Ryguła

Wicestarosta Tadeusz MarszolikCzłonek zarządu Grażyna Nazar
Mówią o sytuacji pandemicznej w Powiecie Mikołowskim wskazał, iż obecnie Szpital Powiatowy zastępuje praktycznie cztery inne okoliczne lecznice, w tym tyskie placówki.
– Jest jedynym czynnym szpitalem z tego obszaru, zaś na niektórych oddziałach tylko 10 procent pacjentów to mieszkańcy naszego powiatu – przyznał. Nawiązał również do nieprzyznania po raz kolejny środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na projekty zgłoszone przez Powiat Mikołowski.
Na marcowej sesji głos zabrał również Bogdan Tkocz reprezentujący związki zawodowe działające w Elektrowni Łaziskach, mówiąc o planowanym zamknięciu tego zakładu po roku 2025. Zwrócił się on do Rady Powiatu z prośbą o przyjęcie na następnej sesji apelu o ratowanie Elektrowni Łaziska, przedsiębiorstwa zatrudniającego dziś 600 pracowników i kooperującego z kopalnia Bolesław Śmiały.

Radny Piotr Zienc
Na zakończenie przewodnicząca Rady Powiatu złożyła wszystkim mieszkańcom życzenia wielkanocne
Pełna relacja z sesji na e-sesja na stronie mikolowski.pl

radna Iwona Gejdel