Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej
InPost - Urzędomat 24h

eSESJA

eURZĄD

Pomoc Prawna

eSPRZEDAŻ MAP

eMAPA POWIATU

eKOLEJKA

InPost - Urzędomat 24h
Logo Powiatu Mikołowskiego
Logo Unii Europejskiej

Konkurs dla NGO „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus

2021-01-26

Zarząd Powiatu Mikołowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych – 25 plus

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/konkursy/zarzad-powiatu-mikolowskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-i-podmiotow-wymienionych-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-wsparcie-realizacji-zadania-publicznego-program-wsparcia-i-rehabi.html

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w
okresie od 01 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

https://powiat_mikolow.bip.gov.pl/nabor-na-czlonkow-komisji/404849_ogloszenie-o-naborze-na-czlonkow-komisji-konkursowej-opiniujacej-oferty-zlozone-w-otwartym-konkursie-ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-i-podmiotow-wymienionych-w-art-3-ust-3-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-wsparcie-r.html.