Zimowe warsztaty bez mamy i taty

2020-01-13 - 2020-01-24 Cały dzień

Zimowe warsztaty Bez mamy i taty

Miejskim Domu Kultury w Mikołowie

Related upcoming events

 • 2021-02-24 16:00 - 2021-02-24 18:00

  XXVI sesja Rady Powiatu Mikołowskiego w dniu 24 lutego o godz. 16.00 w trybie zdalnym- sesja poświęcona omówieniu zagadnień dot. dróg publicznych i transportu na terenie powiatu

   

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm.), zwołuję XXVI Sesję Rady Powiatu Mikołowskiego na dzień 24 luty 2021 r. na godz. 16.00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Drogi publiczne i transport:

  • sprawozdanie z działalności Powiatowego Zarządu Dróg za okres sprawozdawczy;
  • informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w roku 2021.

  4. Przedstawienie opinii i rekomendacji przedstawicieli Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie dotyczących dróg powiatowych.

  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

  5.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2021 do 2032 roku - druk nr 169;

  5.2. zmiany budżetu - druk nr 170;

  5.3. uchylenia uchwały nr XXIII/156/2020 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2021. – druk nr 171.

  5.4. przyjęcia: „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Mikołowskiego na lata 2021-2026 z perspektywą na lata 2027-2032” – druk nr 172.

  6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  7. Informacje Starosty.

  8. Informacje Przewodniczącej Rady

  9. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

  10. Zamknięcie posiedzenia.

   

  Przewodnicząca Rady Powiatu

  Barbara Pepke

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress