Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych

10 grudnia godz. 15.30- Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych w trybie zdalnym

Related upcoming events

 • 2021-01-25 16:00 - 2021-01-25 18:00

  24 Posiedzenie Komisji Budżetu i Mienia w dniu 25 stycznia 2021, godz. 16:00 w trybie zdalnym

 • 2021-01-27 16:00 - 2021-01-27 18:00

  XXV Sesja Rady Powiatu Mikołowskiego w dniu 27 stycznia 2021, godz. 16:00 w trybie zdalnym

   

  Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. 2019 r., poz. 511 ze zm.) w związku z art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374 ze zm.), zwołuję XXV Sesję Rady Powiatu Mikołowskiego na dzień 27 stycznia 2021 r. na godz. 16.00. Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.
  Porządek obrad:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej za rok 2020
  4. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu i Mienia za rok 2020
  5. Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska za rok 2020.
  6. Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji za rok 2020.
  7. Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za rok 2020.
  8. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za rok 2020
  9. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2020.
  10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  10.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2021 do 2032 roku - druk nr 166;
  10.2. zmiany budżetu - druk nr 167;
  10.3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Mikołów – druk nr 168.
  11. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  12. Informacje Starosty.
  13. Informacje Przewodniczącego Rady
  14. Wolne głosy, wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
  15. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodnicząca Rady Powiatu Mikołowskiego
  Barbara Pepke

   

   

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress