Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
osobiście lub listownie:
Wydział Gospodarki Mieniem i Ochrony Środowiska
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
w godzinach pracy Urzędu.
tel. (32) 32 48 153
pok. 344
Wymagane dokumenty
 1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom wraz z załącznikami (na podst. art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):
  • - kserokopia zezwolenia na import zwierzęcia do kraju,
  • - albo kserokopia zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku,
  • - albo kserokopia dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli,
  • - albo kserokopia innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Opłaty
Opłata skarbowa za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł, pobierana zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

Należną opłatę uiszcza się:
 • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mikołowie, ul. Żwirki i Wigury 4a, 43 - 190 Mikołów, w godzinach pracy urzędu;
 • przelewem na koto Urzędu Miasta Mikołowa.
 • Termin załatwienia sprawy
  zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego
  Podstawa prawna
  1. Art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.09.151.1220 tekst jednolity),
  2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami),
  3. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 173, poz. 1037),
  4. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.).
  Tryb odwoławczy
  W przypadku decyzji o odmowie wpisu do rejestru zwierząt, przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Starosty Mikołowskiego.
  Uwagi, informacje dodatkowe
  1. Posiadacz żywych zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadzący ich hodowlę, jest obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
  2. Rejestr prowadzi starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli.
  3. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru powinien być złożony w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku - powstaje on z dniem nabycia, wwozu do kraju, wejścia w posiadanie zwierzęcia.
  4. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem zaświadczenia.
  5. Okazy gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt.
  6. W imieniu osoby małoletniej, wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy - rodzic lub opiekun prawny.
  7. Inna osoba (w tym współmałżonek) może złożyć wniosek w imieniu posiadacza, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez posiadacza składającemu wniosek - pełnomocnictwo należy opłacić, opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł.
  8. Obowiązek zgłoszenia do rejestru nie dotyczy: ogrodów zoologicznych; podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu żywymi zwierzętami gatunków chronionych na podstawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody; czasowego przetrzymywania zwierząt w celu leczenia i rehabilitacji.
  9. Dokumentami potwierdzającymi legalność pochodzenia zwierzęcia są: zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo dokumenty wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli, albo inne dokumenty stwierdzające legalność pochodzenia zwierzęcia (wydane zgodnie z przepisami prawa poszczególnych państw członkowskich UE).
  10. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: http://www.mos.gov.pl/cites-ma
  Formularze wniosków do pobrania
  Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej (pobierz PDF)