Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Tomasz Kwiecień  
Inspektorzy: Marta Sojka
Tomasz Kołodziej
Krzysztof Lelonek
 
Sekretariat: Karolina Kroczek
Beata Kępka
 
Główna księgowa: Joanna Kolberg  Czas pracy inspektoratu:

Sekretariat:
poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:00


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie przyjmuje strony we wtorki od godz. 7:30 do godz. 9:00 po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu wizyty.

Dane teleadresowe:

www.bip.pinb.mikolowski.pl

Adres: ul.Żwirki i Wigury 4a
43-190 Mikołów
 
Telefon: (32) 224-44-69  
Fax: (32) 224-44-69  
Adres email: pinbmi@vp.pl  
Strona BIP:    


Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

- Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

- Oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków

- Oświadczenie inspektora o podjęciu obowiązków

Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego

- Zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego


 • Karta informacyjna - budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania
 • Karta informacyjna - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • - Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy

  - Oświadczenie geodety

  Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

  - Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie


 • Karta informacyjna - budynki mieszkalne, niemieszkalne oraz obiekty zbiorowego zakwaterowania
 • Karta informacyjna - obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • - Oświadczenie kierownika budowy w związku z zakończeniem budowy

  - Oświadczenie o powiadomieniu instytucji

  - Oświadczenie geodety

  Pozostałe druki

  - Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną

  - Zawiadomienie o wykonaniu decyzji

  - Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku

  - Protokół kontroli rocznej stanu technicznego budynku

  - Książka obiektu budowlanego

  - Uzupełnienie wniosku  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych.


  Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli przed okresem zimowym w terminie do 30 listopada oraz drugiej kontroli po okresie zimowym w terminie do 31 maja, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
  Przedmiotem tej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu; instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska; instalacji gazowych oraz przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

  Kontrole okresowe powinny wykonywać – na zlecenie właściciela lub zarządcy – osoby legitymujące się uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności. Kontrolę przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby wskazane w art. 62 ust. 6 Prawa budowlanego.

  Osoba dokonująca kontroli powinna bezzwłocznie wysłać pisemne zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli do właściwego organu nadzoru budowlanego.
  Zgodnie z art. 70 ust. 1 Prawa budowlanego: „Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu budowlanego, na których spoczywają obowiązku w zakresie napraw, określone w przepisach odrębnych bądź umowach, są obowiązkami w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 62 ust, 1, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska, a w szczególności katastrofę budowlaną, pożar, wybuch, porażenie prądem elektrycznym albo zatrucie gazem.” Zgodnie z art. 70 ust. 2 Prawa budowlanego: „Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być potwierdzony w protokole z kontroli obiektu budowlanego. Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie przesłać kopię tego protokołu do właściwego organu. Właściwy organ, po otrzymaniu kopii protokołu, przeprowadza bezzwłocznie kontrolę obiektu budowlanego w celu potwierdzenie usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, o których mowa w ust. 1.”

  Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor nadzoru budowlanego

  Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 169217
  Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2015
  Na stanowisko: inspektor nadzoru budowlanego
  Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mikołowie
  Adres urzędu: ul. Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów

  Status: Nabór zakończony

  Wyniki naboru:
  1) Data publikacji wyniku: 15-06-2015
  Krzysztof Lelonek, Orzesze

  Pozostałe osoby, które złożyły dokumenty aplikacyjne związane z przeprowadzonym naborem na ww. stanowisko, mogą je odebrać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Mikołowie w godzinach urzędowania w terminie do 1 miesiąca. Po tym czasie ww. dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.
  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  inspektor nadzoru budowlanego


  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

  Wymiar etatu: 1
  Liczba stanowisk pracy: 1

  Adres urzędu
  ul. Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów

  Miejsce wykonywania pracy:
  Mikołów

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, wynikających z ustawy Prawo budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień, zaświadczeń oraz pism
 • działalność inspekcyjno - kontrolna, w tym przeprowadzanie inspekcji budów, obiektów użytkowanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych
 • prowadzenie postępowań dotyczących katastrof budowlanych
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych
 • przyjmowanie stron postępowania
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Warunki pracy
  Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
  Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Wykonywanie czynności inspekcyjno - kontrolnych i przeprowadzanie oględzin na terenie powiatu mikołowskiego. Pracownik będzie miał kontakt z petentami, dlatego też niezbędna jest komunikatywność. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
  Praca przy komputerze, konieczność samodzielnego prowadzenia samochodu służbowego przy wyjeździe na oględziny, bezpośredni kontakt z petentami, siedziba inspektoratu na 2 piętrze - brak windy.

  Inne
  Wymagane opanowanie w kontaktach z interesantami.

  Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
  niezbędne:
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem
 • prawo jazdy kategorii B

 • wymagania dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe w administracji rządowej lub samorządowej, szczególnie w nadzorze budowlanym lub administracji architektoniczno-budowlanej
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • samodzielność

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych

  Inne dokumenty i oświadczenia
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • dokument potwierdzający staż pracy np. kserokopie świadectw pracy
 • kopia dowodu osobistego

  Termin składania dokumentów:
  22-05-2015

  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  Żwirki i Wigury 4a
  43-190 Mikołów
  w godzinach od 8:00 do 14:00

  Inne informacje:
  Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mikołowie" do dnia 22.05.2015 r. (liczy się data wpływu do PINB Mikołów). Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani - poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Odrzucone oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (32) 2244469 w godzinach 8:00 - 14:00.