Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Starostowie Powiatowym w Mikołowie


W Starostwie Powiatowym w Mikołowie przetwarzane są dane osobowe osób fizycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane w skrócie „RODO”.

Administratorem danych osobowych jest Starosta Mikołowski będący kierownikiem Starostwa Powiatowego w Mikołowie z siedzibą władz przy ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów, tel. (32) 324-81-22, faks (32) 324-81-32, e-mail: sekretariat@mikolow.starostwo.gov.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  • pod adresem poczty elektronicznej: iod@mikolow.starostwo.gov.pl
  • pisemnie na adres siedziby Administratora.


W celu zapoznania ze szczegółową informacją (klauzulą informacyjną) dotycząca przetwarzanych danych osobowych należy kliknąć w poniższy link: