Wydawanie kart wędkarskich


Miejsce złożenia i odbioru dokumentów
Biuro Spraw Społecznych i Obywatelskich
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
Sala Obsługi Interesantów (wejście B, parter) w godzinach pracy Urzędu.
tel. (32) 32 48 140
Wymagane dokumenty
  • - wniosek o wydanie karty wędkarskiej (pobierz PDF lub DOC),
  • - zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb,
  • - fotografia (aktualna) o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,
  • - dowód wpłaty za wydanie karty wędkarskiej,
  • - dokument tożsamości (do wglądu).
Opłaty
Opłatę za wydanie karty wędkarskiej w wysokości 10, 00 zł można wnieść:

w kasie Starostwa Powiatowego
Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4 a (wejście B, parter);

na konto bankowe:
42 1050 1214 1000 0022 90 74 6599
Starostwo Powiatowe
43-190 Mikołów, ul. Żwirki i Wigury 4 a.
Dokonując opłaty należy wpisać adnotację: "opłata za kartę wędkarską".
Termin załatwienia sprawy
Wydanie karty wędkarskiej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
Podstawa prawna
  • - Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zmianami);
  • - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zmianami).
Uwagi, informacje dodatkowe
Kartę wędkarską wydaje się osobie, która ukończyła 14 lat.
(art. 7, ust. 6 ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.; j. t. Dz. U. z 2009r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zmianami).
Formularze i wnioski do pobrania
Wniosek o wydanie karty wędkarskiej (PDF | DOC)