Sprawozdanie z konsultacji

Starosta Mikołowski informuje, iż w dniu 05 października 2017 roku zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie projektu Uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Konsultacje zostały przeprowadzone z wykorzystaniem formularza do przeprowadzenia konsultacji na stronie internetowej Powiatu Mikołowskiego pod adresem www.konsultacje.mikolowski.pl.
W powyższej sprawie nie wpłynęła żadna opinia, uwaga lub wniosek.