OGŁOSZENIE O WYSTAWIENIU NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

1. Nazwa i siedziba sprzedającego

Powiat Mikołowski
Starostwo Powiatowe w Mikołowie
ul. Żwirki i Wigury 4a, 43-190 Mikołów
NIP: 635-18-30-724
Nr tel: 32 32-48-100
Nr faxu: 32 32-48-147

2. Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: „Oferta na zakup samochodu osobowego Volkswagen Transporter T4”. Ofertę należy złożyć w godzinach pracy urzędu w Kancelarii Ogólnej (p. 127), do dnia 24.05.2017 do godz. 9.00.

3. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie sprzedającego w dniu 24.05.2017 o godz. 10.00 w pokoju 211.

4. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego

Samochód osobowy wraz z dokumentami można obejrzeć w Mikołowie, na parkingu Starostwa Powiatowego, ul. Żwirki i Wigury 4a w terminie uzgodnionym po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 32/3248111, w godz. 9.00 – 14.00.

5. Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem

Samochód osobowy: Volkswagen Transporter T4
Rok produkcji: 1993
Nr VIN: WV2ZZZ70ZRH047826
Pojemność silnika: 1900 cm
Liczba miejsc: zarejestrowany na 9 miejsc, istnieje 5 miejsc siedzących
Rodzaj nadwozia: transporter – nadwozie zamknięte, przeszklone
Rodzaj silnika: zapłon samoczynny - Diesel
Rodzaj skrzyni biegów: manualna
Wyposażenie dodatkowe: zegar/czasomierz elektryczny
Stan techniczny: ślady wieloletniego użytkowania pojazdu, ślady zaawansowanej korozji i perforacji nadwozia, uszkodzony układ chłodzenia silnika (nieszczelność), brak ważnych badań technicznych, ważna polisa ubezpieczenia OC do 22.06.2017r.

6. Wartość pojazdu

Cena szacunkowa pojazdu: 3.000 zł

7. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym postępowaniu

Oferta (wzór formularza w załączeniu) pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
- imię i nazwisko, dokładny adres i telefon kontaktowy lub nazwę i siedzibę firmy, telefon, fax, NIP oraz numer REGON,
- oferowaną cenę za przedstawiony pojazd będący przedmiotem postępowania,
- oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem pojazdu będącym przedmiotem postępowania.

8. Warunki odrzucenia oferty

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu,
- nie zawiera danych, o których mowa w pkt 7 ogłoszenia lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
- zawiera cenę niższa niż ½ ceny oszacowania.

9. Inne informacje

- Wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę, ale nie niższą niż ½ ceny oszacowania,
- Oferent może złożyć tylko jedną ofertę,
- Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę ofert (jeżeli wpłynie przynajmniej jedna ważna oferta zawierająca cenę co najmniej równą ½ ceny oszacowania),
- W przypadku dwóch ofert zawierających taką samą cenę przeprowadzony zostanie drugi etap postępowania – aukcja, w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, - Przed podpisaniem umowy nabywca jest zobo
wiązany okazać dokument tożsamości potwierdzający dane nabywcy:
a) imię, nazwisko, nr PESEL, dokładny adres lub nazwę i siedzibę firmy, NIP, REGON,
b) w przypadku osoby prawnej również aktualny wyciąg z KRS oraz upoważnienie do zaciągania zobowiązań w imieniu przedsiębiorstwa,
- Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przelewem na rachunek bankowy: ING Bank Śląski 42 1050 1214 1000 0022 9074 6599 w terminie wyznaczonym przez sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
- Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty zapłaty na koncie Starostwa i podpisaniu umowy kupna sprzedaży,
- Kupujący otrzyma fakturę VAT.

Pliki do pobrania: Wzór formularza ofertowego