Warto wybrać te szkoły

  • Szkoly_w_nowym_systemie_edukacji
Dyrektorzy szkół, naczelnicy wydziałów edukacji, przedstawiciele gmin powiatu mikołowskiego spotkali się 22 listopada z władzami powiatu. Tematem była współpraca pomiędzy szkołami podstawowymi, dla których organami prowadzącymi są gmina a placówkami oświatowymi podlegającymi starostwu powiatowemu. Przybyłych na spotkanie przywitał wicestarosta Marek Szafraniec wskazując na rangę jaką władze powiatu przykładają do edukacji i rozwoju szkolnictwa w powiecie mikołowskim. Z kolei Iwona Smorz naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu wskazała na atutu szkół ponadgimnazjalnych kładąc szczególny nacisk na wyniki osiągane przez szkoły ponadgimnazjalne. W tym miejscu na pierwszy plan wybijają się wyniki tegorocznych matur, gdzie szkoły ponadgimnazjalne osiągnęły drugie miejsce w województwie, zaś dwa mikołowskie licea ogólnokształcące zajęli pierwsze miejsca w województwie śląskim pod względem zdanych egzaminów dojrzałości.

Ostatnia część poświęcona była projektom unijnym wdrażanym w szkołach prowadzonych przez powiat. Kwestie te omówiła naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Aleksandra Łataś-Makuch mówiąc o pozyskanych na rzecz szkół ponadgimnazjalnych funduszach europejskich wskazując, iż ogólna pula pozyskanych funduszy to około 9 milinów złotych.
Poniżej można znaleźć informacje dotyczące najważniejszych planowanych wydarzeń w szkołach oraz prezentacje dotyczące oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych jak i projektów europejskich realizowanych w szkołach.

- Prezentacja - oferta edukacyjna
- Prezentacja ze spotkania 22 listopada 2017 r.
- Wydarzenia